ක්‍රිස්ටෝපර් හෙලන්ඩ්

ක්‍රිස්ටෝපර් හෙලන්ඩ් කැනඩාවේ ඩල්හවුසි විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගම පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. ආගමික අධිකාරිය සහ බලය පිළිබඳ ගැටළු, හැසිරීම අපේක්ෂා කරන ආගමික තොරතුරු, චාරිත්‍රානුකූල පිළිවෙත් සහ වෙනස්වන විශ්වාස පද්ධති සම්බන්ධයෙන් ඩිජිටල් මාධ්‍යයේ කාර්යභාරය හෙලන්ඩ්ගේ පර්යේෂණ මගින් විමර්ශනය කෙරේ. ඔහුගේ නවතම පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය වන්නේ ඩයස්පෝරා ආගමික කණ්ඩායම්වලට පරිගණක මැදිහත් සන්නිවේදනයේ බලපෑම විමර්ශනය කිරීමයි. හෙලන්ඩ් සමකාලීන පූර්ව සහශ්‍රක හා එළිදරව් චලනයන් පිළිබඳව පර්යේෂණ සිදු කර ඇති අතර විවිධ UFO පදනම් කරගත් නව ආගමික කණ්ඩායම් අධ්‍යයනය කර ඇත. මෙම ක්‍ෂේත්‍රය පිළිබඳ ඔහු කළ පර්යේෂණ මගින් රේලියන් ව්‍යාපාරය, අෂ්ටාර් කමාන්ඩ් සහ ජෝර්ජ් වැන් ටැසල් යන අය පරීක්‍ෂා කළහ.

බෙදාගන්න