පියර්ලූගි සොකැටෙලි

බෙදාගන්න

පියර්ලූගි සොකැටෙලි ටියුරින්හි පොන්ටිෆිකල් සේල්සියානු විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගම පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි.

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 10:58

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය