පියර්ලූගි සොකැටෙලි

පියර්ලූගි සොකැටෙලි ටියුරින්හි පොන්ටිෆිකල් සේල්සියානු විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගම පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි.

 

බෙදාගන්න