ස්ටෙෆනි එඩෙල්මන්

ස්ටෙෆනි එඩෙල්මන් ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ පර්යේෂණ සහකාරියකි. ඇය ෆැමිලි රේඩියෝ, චර්ච් ඔෆ් ඔල් වර්ල්ඩ්ස් සහ ග්‍රේසිං ඉන් ග්‍රේස් පැතිකඩවල සම කර්තෘවරියකි.

 

 

බෙදාගන්න