සිම්රන් බට්ට

සිම්්රන් භට්, ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මිකතා ව්යාපෘතිය සඳහා 2015 පර්යේෂණ පර්යේෂකයකු ලෙස සේවය කළේය.

 

බෙදාගන්න