මයිකල් ක්‍රට්සින්ගර්

මිකායෙල් ක්රට්සින්ගර්, ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මිකතා ව්යාපෘතිය සඳහා පර්යේෂණ සහකාරියක් වශයෙන් 2014 විය.

 

බෙදාගන්න