මරික් ඩියුක්

මෙරික් ඩියුක්, ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය සඳහා පර්යේෂණ සහකාරියක ලෙස සේවය කළේය. 2015.

 

බෙදාගන්න