මාර්තා බ්රැඩ්ලි-එවන්ස්

මාර්තා බ්‍රැඩ්ලි-ඉවාන්ස්

ආචාර්ය මාර්තා බ්‍රැඩ්ලි-එවාන්ස් ඉතිහාසය හා න්‍යාය පන්ති උගන්වන වාස්තු විද්‍යා + සැලසුම් විද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරියකි. 2002 සහ 2011 අතර ආචාර්ය බ්‍රැඩ්ලි ගෞරව විද්‍යාලයේ පී an ාධිපති ලෙස සේවය කළ අතර ජූලි මාසයේදී 2011 අධ්‍යයන කටයුතු පිළිබඳ සහකාර උප සභාපති සහ උපාධි අධ්‍යයන පී an ාධිපති ලෙස පත්විය. සම්මානලාභී ගුරුවරයෙකු වන බ්‍රැඩ්ලි t ටා විශ්ව විද්‍යාලයේ විශිෂ්ට ගුරු සම්මානය, විශ්ව විද්‍යාල මහාචාර්ය ධුරය, ඉගැන්වීමේ ශිෂ්‍ය තේරීම් විශිෂ්ටතා සම්මානය, බෙනියන් මධ්‍යස්ථාන සේවා ඉගෙනුම් මහාචාර්ය, උද්‍යාන සාමාජිකත්වය සහ බෝර්චාර්ඩ් සාමාජිකත්වය ලබා ගනී. 2008 හි ඇය AIA t ටා වෙතින් ගෞරව AIA සම්මානය ලබා ගත්තාය. ඇය t ටා ප්‍රාන්ත ඉතිහාස මණ්ඩලයේ උප සභාපතිනිය වන අතර t ටා උරුම පදනමේ සභාපතිනියකි.

ඇගේ පොත් අතරට: එම භූමියෙන් පැහැරගෙන යාම: රජය කෙටි ක්‍රික් බහු විවාහවාදීන් වැටලීම; සීන හතර: මායිමේ මව්වරුන් සහ දියණියන්; සහ පෙඩස්ටල් සහ පොඩියම්: t ටා කාන්තාවන්, ආගමික අධිකාරිය සහ සමාන අයිතිවාසිකම්.

 

 

බෙදාගන්න