ලී හොට්

ලී හොට් 2013 හි ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතියේ පර්යේෂණ සහකාර ලෙස සේවය කළේය. ඇය ක්ලියර්වෝටර් ආර්යාව සහ එක්සත් බෞද්ධ පල්ලියේ පැතිකඩවල සම කර්තෘවරියකි.

 

බෙදාගන්න