ජෝන් පීටර්සන්

ජෝන් සී. පීටර්සන්, ඔන්ටාරියෝ හි කිංස්ටන් හි ක්වීන්ස් දේවධර්ම විද්‍යාලයේ ආගම හැදෑරූ විශ්‍රාමික මහාචාර්යවරයෙකි. 25 වසරකට වැඩි කාලයක් ගුරු වෘත්තියේ යෙදී සිටි ආචාර්ය පීටර්සන්, ඔහියෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ, ඔන්ටාරියෝ හි ලෝයලිස්ට් විද්‍යාලයේ, මිසූරි විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ සයීඩ් විශ්ව විද්‍යාලය (ඩුබායි) සහ කැනඩාවේ එකම ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ වැඩසටහන ආරම්භ කළේය. ඔහු සන්නිවේදනය, ක්‍රමානුකූල දේවධර්මය හා පල්ලියේ ඉතිහාසය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වයි.

 

බෙදාගන්න