ජෙසිකා ස්මිත්

ජෙසිකා ස්මිත් 2014-2015 නම් ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතියේ පර්යේෂණ සහකාර ලෙස සේවය කළේය. ඇය ෆැඩියා ඉබ්‍රාහිම් සහ ෆුල් සර්කල් පල්ලියේ පැතිකඩවල සම කර්තෘවරියකි.

 

බෙදාගන්න