ඉයුජින් ගැලගර්

ඉයුජින් වී. ගැලගර් කනෙක්ටිකට් විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. ඔහු සම-සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙකි නෝවා ආගම: විකල්ප හා හදිසි ආගම් පිළිබඳ ජර්නලය සහ සහකාර කර්තෘ දේවධර්මය හා ආගම ඉගැන්වීම. ඔහු කතුවරයා වේ ඇමරිකාවේ නව ආගමික ව්‍යාපාර අත්දැකීම් (2004), සම කර්තෘ, ජේම්ස් ඩී. ටබෝර් සමඟ ඇයි වැකෝ? සංස්කෘතීන් සහ ඇමරිකාවේ ආගමික නිදහස සඳහා වූ සටන (1995), සහ වෙළුම් පහෙන් ඩබ්ලිව්. මයිකල් ඇෂ්ක්‍රොෆ්ට් සමඟ සම කර්තෘ එක්සත් ජනපදයේ නව සහ විකල්ප ආගම් හඳුන්වාදීම (2006).

 

බෙදාගන්න