ඒරියල් කුටි

ඒරියල් චේම්බර්ස් 2013-2014 නම් ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතියේ පර්යේෂණ සහකාර ලෙස සේවය කළේය. ඇය ශුද්ධ භූමියේ පැතිකඩෙහි සම කර්තෘවරියකි.

 

 

 

බෙදාගන්න