අමන්ද ටෙෆස්සන්

අමන්ඩා ටෙලිෆ්සන් වර්ජිනියා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරිනියකි. ඇය 2011-2012 හි ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය සඳහා පර්යේෂණ සහකාරියක් ලෙස සේවය කළාය. ඇය WRSP පැතිකඩ කිහිපයක සම කර්තෘවරියකි.

 

බෙදාගන්න