සංසද සම්මුඛ සාකච්ඡා

බෙදාගන්න

බ්‍රැන්ච් ඩේවිඩියන්ස්
“Deadly Encounter At Mount Carmel: The Branch Davidian – Federal Agency Confrontation”
February 28 – April 19, 1993″
ස්ටුවර්ට් රයිට් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 9 / 13 / 2013

සෙස්නූර්
“CESNUR, the Center for Studies on New Religions”
 මැසිමෝ ඉන්ට්‍රොවිග්නෙ සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 6 / 7 / 2016

චිරිකාහු අප්පේස්
“Honoring the Ancestors and Their Descendants: Chiricahua Apaches"
එච්. හෙන්රියාටා ස්ටොකෙල් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්

සංස්කෘතික දැනුවත් කිරීමේ චලනය
“The Cult Awareness Movement in North America: Past, Present, Future”
 මයිකල් ලැන්ගෝන් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 8 / 10 / 2014

“Understanding the Religious Landscape: The Info-Secte/Info-Cult Perspective”
මයිකල් ක්‍රොප්වෙල්ඩ් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 12 / 29 / 2015

ස්වර්ගයේ දොරටුව
“Aspiring for the Stars: Heaven’s Gate”
 බෙන්ජමින් සෙලර් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 7 / 14 / 2015

තොරතුරු
“How To Be Informed About Minority Religions: Celebrating Inform On Its Twenty-Fifty Anniversary”
අයිලීන් බාර්කර් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 12 / 24 / 2013

ආරාධිත ආගම
“Invented Religions”
කැරොල් කූසාක් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 10 / 7 / 2017
ආගමික අධ්‍යයන ව්‍යාපෘතියේ අවසරය ඇතිව පළ කරන ලදි

ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය
“බටහිර මිලිටරි මැදිහත්වීම යනු අයිසිස්ට අවශ්‍ය දෙයයි”
මැසිමෝ ඉන්ට්‍රොවිග්නෙ සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
හි අවසරය ඇතිව පළ කරන ලදී වතිකානු අභ්යන්තර
තැපැල් දිනය: 9 / 23 / 2014

ජෛනිස්ම්
“A Jain Leader Addresses the World”
ගුරුදේව ශ්‍රී චිත්‍රබානුජි සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
අවසරය ඇතිව ෆෝබ්ස් සඟරාව
තැපැල් දිනය: 6 / 30 / 2013

මිලේනියල් ආගම
“National Socialism as Millennial Religion?
ඩේවිඩ් රෙඩ්ල්ස් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 8 / 13 / 2014

මෝමන්වාදය
"Seeking Equality in the LDS Church: Activism for Women’s Ordination"
කේට් කෙලී සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 10 / 27 / 2014

මහජන පන්සල
“Defining and Preserving the Peoples Temple in Collective Memory”
ෆීල්ඩින් එම්. මැක්ජි III සහ ආචාර්ය රෙබෙක්කා මියර් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාව
තැපැල් දිනය: 8 / 24 / 2013

සැන්ටා මුවර්ට්
“Santa Muete: The New Saint In Town”
ආචාර්ය ආර්. ඇන්ඩ rew චෙස්නට් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 6 / 30 / 2013

VOUDOU
"හිවීය වෝඩෝ චාරිත්රයට පැමිණෙන අයුරු"
සැලි Glass න් ග්ලාස්මන් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 10 / 9 / 2018

වෙස්ට්බෝරෝ බැප්ටිස්ට් චර්ච්
“When the Founder Dies: Westboro Baptist Church in the Aftermath of Pastor Fred Phelps Passing”
ආචාර්ය රෙබෙකා බැරට් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 9 / 2 / 2014

නව ආගම්වල කාන්තාවන්
“Women in New Religions”
ආචාර්ය ලෝරා වැන්ස් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 4 / 27 / 2015

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 11:43

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය