සර්ප හැන්ඩ්ලර්ස්

සර්ප හෑන්ඩ්ලර්ස්

සර්ප හැසිරවීමේ සේවාව (2: 37 විනාඩි)
චැටනූටා එකතුවෙහි ටෙනසි ​​විශ්ව විද්‍යාලයේ වීඩියෝව
තැපැල් දිනය: 8 / 2 / 2013

ස්වාමීන් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ දේවස්ථානයේ සර්පයන් හැසිරවීමේ සේවය (1: 44 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 8 / 2 / 2013

රොක් හවුස් ශුද්ධවූ දේවස්ථානයේ සර්ප හැසිරවීමේ සේවය (1: 44 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 8 / 2 / 2013

බටහිර වර්ජිනියාවේ ජොලෝහි සර්ප හැසිරවීමේ සේවය (2: 10 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 8 / 2 / 2013

සර්පයෙකු දෂ්ට කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව (4: 26 විනාඩි)
පසු දිනය 8 / 2 / 2013


බෙදාගන්න