සර්ප හැසිරවීමේ ලේඛනාගාරය

1975-2004, දක්ෂිණ අප්පලාචියා හි සර්ප හසුරුවන්නන් පිළිබඳ හුඩ්-විලියම්සන් පර්යේෂණ ලේඛනාගාරය.
සම්පාදනය කළේ: ආචාර්ය රැල්ෆ් ඩබ්ලිව්. හුඩ්, කනිෂ් and සහ ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. පෝල් විලියම්සන්
තැපැල් දිනය: 6 / 30 / 2013

 

බෙදාගන්න