සැන්ටා මුවර්ට් ලේඛනාගාරය

සැන්ටා මුවර්ට් විනිවිදක

සැන්ටා මුවර්ටේගේ බොහෝ නියෝජිතයන්
ඡායාරූප ශිල්පී: ෆැබියෝලා චෙස්නට්
තැපැල් දිනය: 10 / 09 / 2013

සැන්ටා මුවර්ටේ සිද්ධස්ථාන: ස්ලයිඩ් දර්ශනයක්

ඡායාරූප ශිල්පී: ෆැබියෝලා චෙස්නට්
තැපැල් දිනය: 10 / 09 / 2013

සැන්ටා මර්ටෙට් බැතිමතුන්: ස්ලයිඩ් දර්ශනයක්
ඡායාරූප ශිල්පී: ෆැබියෝලා චෙස්නට්
තැපැල් දිනය: 10 / 09 / 2013

හෆින්ටන් පෝස්ට් හි සැන්ටා මෝර්ටේ මාධ්ය ආවරණය

ආර්. ඇන්ඩෲ චෙස්නට් සහ ඩේවිඩ් මෙට්කාෆල්, “මෙක්සිකෝවේ ත්‍රිත්ව මරණ: සැන්ටා මුවර්ට්, මළවුන්ගේ දිනය සහ කැලවෙරා කැත්‍රිනා”
තැපැල් දිනය: 10 / 24 / 2013

ආර්. ඇන්ඩ rew චෙස්නට්, “සැන්ටා මුවර්ටේ: ඇටසැකිල්ල ශාන්ත මාරාන්තික ඇමරිකානු ආරම්භය”
තැපැල් දිනය: 10 / 24 / 2013

ආර්. ඇන්ඩ rew චෙස්නට්, “සැන්ටා මුවර්ට් සහ බ්ලැක් මැජික් der ාතනය දේශ සීමාවේ”
තැපැල් දිනය: 10 / 24 / 2013

ආර්. ඇන්ඩ rew චෙස්නට්, “සැන්ටා මුවර්ටේ මරණය: වතිකානුව එදිරිව ඇටසැකිල්ල සාන්තුවරයා”
තැපැල් දිනය: 10 / 24 / 2013

 

 

බෙදාගන්න