කැනේඩියානු ආගමික හා අධ්‍යාත්මික පූජනීය ස්ථාන

ප්රොෆයිටඩ්

 

ඉදිරි ගමන

  • ලෝකයේ රැජිනගේ කතෝලික සභාවේ මොන්ට්රියල්
  • ක්රොයික් ඩි මොන් රෝයල්, මොන්ට් රෝයල්
  • මොන්ට්රියල් නෝට් ඩේම් බැසිලිකාව
  • අපේ කේප් දේවස්ථානයේ ආර්යාව, ට්‍රොයිස්-රිවියර්ස්
  • සාන්ත- ne න්-ඩි-බියුප්‍රෂ්රීන්, සාන්ත- ne න් ද බියුප්‍රේ
  • මොන්ට්‍රියෙල්හි ශාන්ත ජෝශප් කථාව
  • ක්විබෙක්හි සාන්ත- ne න්-ඩි-බියුප්රේ දේවස්ථානය

බෙදාගන්න