දේවානුභාවයෙන්

බෙදාගන්න

මෙසානික් ප්‍රජාවන්

“අපේ දුවගේ ප්‍රජාවේ රසයක්” (9: 04 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 1 / 15 / 2015

“කහ ඩෙලී ජනතාව - ගෝත්‍ර දොළහක් ඔනොන්ටා” (7: 40 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 1 / 15 / 2015

“ප්‍රජාව හෝ සංස්කෘතිය?"(6: 00 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 1 / 15 / 2015

“1984 දී දූපත් පොකුණු වැටලීම් සංවත්සර සැමරුම” (23: 27 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 1 / 15 / 2015


 

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 7:02

පරිවර්තන

WRSP ගූගල් පරිවර්තන විසින් පෙළ ද්‍රව්‍ය සඳහා ස්වයංක්‍රීය පරිවර්තන ඉදිරිපත් කරයි. මුල් පෙළ ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවත්, වෙනත් භාෂාවලට පරිවර්තනය කිරීම හරියටම වාචික නොවන බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය