දේවානුභාවයෙන්

මෙසානික් ප්‍රජාවන්

“අපේ දුවගේ ප්‍රජාවේ රසයක්” (9: 04 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 1 / 15 / 2015

“කහ ඩෙලී ජනතාව - ගෝත්‍ර දොළහක් ඔනොන්ටා” (7: 40 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 1 / 15 / 2015

“ප්‍රජාව හෝ සංස්කෘතිය?"(6: 00 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 1 / 15 / 2015

“1984 දී දූපත් පොකුණු වැටලීම් සංවත්සර සැමරුම” (23: 27 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 1 / 15 / 2015


 

බෙදාගන්න