කැනේඩියානු ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම් පැතිකඩ

පැතිකඩයන්

 

කණ්ඩායම් පැතිකඩ ඉදිරියට ගෙන යාම

  • ජලජ පදනම (TBA)
  • අසීමිත ප්‍රේමයේ ප්‍රේරිතයන් (TBA)
  • සාම දරුවන් (TBA)
  • ඒකාබද්ධ දර්ශනය (ඇල්බර්ටා විශ්වවිද්යාලය)
  • දලයි ලාමා සාම අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය (TBA)
  • ලා මිෂන් ඩි එල් එස්ප්‍රිට් සෙන්ට් (සුසාන් පාමර්, ඩෝසන් විද්‍යාලය සහ කොන්කෝඩියා විශ්ව විද්‍යාලය)
  • ලෙස් පැලියින්ස් ශාන්ත මිචෙල් (මාටින් ජෙෆ්රි, කොල්ජ් එඩුවාඩ්-මොන්නෙට්ට්)
  • පෝටස් කෝවිල (ඩොනල්ඩ් බෝස්වර්ටර්, කොන්කෝඩියා විශ්ව විද්යාලය)

 

 

බෙදාගන්න