කෞතුකාගාරය

බෙදාගන්න

කෞතුකාගාරය

“කැත්රින් කුල්මන්, ලොනි ෆ්‍රිස්බී සහ චක් ස්මිත්” (4: 06)
තැපැල් දිනය: 2 / 11 / 2016

“චක් ස්මිත් කැල්වරි දේවස්ථානය ආරම්භ වූයේ ජේසු ජනතාවගේ ව්‍යාපාරයෙනි” (4: 12)
තැපැල් දිනය: 2 / 11 / 2016

“ලොනි ෆ්‍රිස්බී සහ චක් ස්මිත්” (2: 27)
තැපැල් දිනය: 2 / 11 / 2016

 

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - පෙ.ව .8:59

පරිවර්තන

WRSP ගූගල් පරිවර්තන විසින් පෙළ ද්‍රව්‍ය සඳහා ස්වයංක්‍රීය පරිවර්තන ඉදිරිපත් කරයි. මුල් පෙළ ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවත්, වෙනත් භාෂාවලට පරිවර්තනය කිරීම හරියටම වාචික නොවන බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය