හිස් 2

බෙදාගන්න

බ්රැකෝ (ගැසර්)

බ්රැකෝ අනුගාමිකයින් බැලීමේ සැසි විස්තර කරයි (2: 12 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 8 / 4 / 2013

තැපැල් දිනය: 8 / 4 / 2013

 

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 7:02

පරිවර්තන

WRSP ගූගල් පරිවර්තන විසින් පෙළ ද්‍රව්‍ය සඳහා ස්වයංක්‍රීය පරිවර්තන ඉදිරිපත් කරයි. මුල් පෙළ ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවත්, වෙනත් භාෂාවලට පරිවර්තනය කිරීම හරියටම වාචික නොවන බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය