ඕස්ට්‍රේලියානු ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම් පැතිකඩ

ප්රොෆිලස්

 

කණ්ඩායම් පැතිකඩ ඉදිරියට ගෙන යාම

  • ටින්කර් ටේලර් (කැරොල් කූසාක්, සිඩ්නි විශ්ව විද්‍යාලය)
  • දිව්‍ය සත්‍යය (TBA)
  • මිථ්‍යාදෘෂ්ටික සන්ධානය (TBA)
බෙදාගන්න