Peter Moore

Weberieten

WEBERITEN Ons verhaal

1725 (30 december): Jacob Weber werd geboren in het kanton Zürich, Zwitserland.

1739 (augustus): Weber emigreerde naar Saxe Gotha Township, South Carolina met zijn oudere broer, Heinrich.

1747 (maart): Jacob en Hannah Weber trouwden in Saksen Gotha.

1753: Jacob en Hannah Weber verhuizen met hun twee kinderen naar de Dutch Fork.

1754-1756: De Nederlandse Fork-gemeenschap bleef onkerkelijk nadat ze John Jacob Gasser niet als predikant had genoemd.

1756 (mei): Jacob Weber beleefde een spirituele crisis en brak door.

1756-1759: Weber werd een lekenpredikant en organiseerde bijeenkomsten in zijn huis.

1760 (februari): Cherokee-krijgers doodden tientallen kolonisten in het achterland van Carolina en zetten de Dutch Fork-nederzetting op scherp

1760-1761: De Weberieten vergoddelijkten Jacob Weber en mogelijk John George Smithpieter,

1761 (februari): De Weberieten vermoordden Smithpieter en Michael Hans.

1761 (maart-april): Jacob en Hannah Weber en twee anderen werden gearresteerd, berecht en veroordeeld voor moord. Weber werd op 17 april geëxecuteerd; de drie anderen kregen uitstel.

OPSCHRIFT / GROEP GESCHIEDENIS

Genoemd naar hun leider, Jacob Weber, waren de Weberites een christelijke religieuze groep die tussen 1759-1761 korte tijd floreerde in de Dutch Fork-gemeenschap in South Carolina. Ze worden vooral herinnerd voor het vergoddelijken van Weber en het ritueel vermoorden van twee mensen, waaronder een andere leider die mogelijk beweerde goddelijk te zijn. Weber en drie anderen werden berecht en veroordeeld voor moord, en Weber werd geëxecuteerd door de provinciale autoriteiten. Hoewel tijdgenoten hen zagen als misleide religieuze fanatici, kunnen de Weberieten niet los gezien worden van de unieke institutionele, geopolitieke en theologische context van het koloniale zuidelijke achterland. Ze waren het product van een buitenkerkelijke regio die werd geteisterd door de verschrikkingen van de Cherokee-oorlog in een tijd van religieuze gisting en experimenten.

Jacob Weber werd geboren in Stifersweil, kanton Zürich, Zwitserland in 1725 en groeide op in de gereformeerde kerk. Op dertienjarige leeftijd emigreerde hij naar South Carolina met zijn broer Heinrich, die tien jaar ouder was dan hij. Ze vestigden zich in de gemeente Saxe Gotha aan de rivier de Congaree, ongeveer honderdvijftig kilometer landinwaarts Charleston. Heinrich stierf kort daarna, en Jacob was beroofd en, zoals hij later schreef, "in de steek gelaten door de mens en zonder vader of moeder" (Muhlenberg 1942-1958: 579). Er is verder weinig bekend over het vroege leven van Weber. In 1747 trouwde hij, en rond 1753 verhuisden hij en zijn vrouw, Hannah, met hun twee kinderen naar de Dutch Fork, waar Weber land had ingenomen. [Afbeelding rechts]

De Dutch Fork dankt zijn naam aan de overwegend Duitstalige bevolking en de ligging in de splitsing tussen de rivieren Broad en Saluda. Deze rivieren kwamen ongeveer 125 kilometer ten noordwesten van Charleston samen om de Congaree-rivier te vormen. Nu omringd door Columbia, de hoofdstad van de staat, lag de Dutch Fork in het midden van de achttiende eeuw in het afgelegen achterland, een gebied met glooiende heuvels en vruchtbare gronden maar slechte toegang tot kustmarkten, aangezien het per definitie boven de herfstlijn lag, waar ondiepten en ondiepten maakten de rivieren onbevaarbaar. Net ten zuiden van de Dutch Fork, en onder de vallijn, lag de gemeente Saxe-Gotha. Saxe-Gotha, opgericht in 1738, lag aan weerszijden van het Cherokee-handelspad en was ideaal gelegen voor een handelscentrum in het binnenland tussen Piemonte en laagland. De Dutch Fork, Saksen-Gotha en hun omgeving stonden meer in het algemeen bekend als de Congarees. Inheemse volkeren werden uit de Congarees verdreven na de Yamasee-oorlog van 1718, hoewel het aan de rand van de jachtgebieden van Catawba en Cherokee bleef. In de jaren 1740 stroomden Zwitserse en Duitse immigranten de regio binnen, aangetrokken door genereuze weggeefacties van land om de blanke bevolking van Carolina te vergroten en een buffer te vormen tussen het plantagegebied in het laagland en de inheemse volkeren aan de grens. Tegen de tijd dat Jacob Weber volwassen werd en een gezin stichtte, was het land in Saxe Gotha allemaal toegekend, waardoor hij gedwongen werd verder landinwaarts te trekken naar het meer geïsoleerde Dutch Fork-gebied voorbij de vallijn.

Religieuze instellingen waren over het algemeen zwak in het binnenland, en de Congarees vormden daarop geen uitzondering. De Duitstalige bevolking was redelijk gelijk verdeeld tussen luthers en gereformeerd. Hoewel het gereformeerde contingent een predikant had, Christian Theus, was hij niet effectief. Hij bleef dicht bij Saksen-Gotha en verwaarloosde de zich uitbreidende nederzettingen in en buiten de Dutch Fork, en hij worstelde om het respect van zijn volk te verdienen. Volgens Johann Bolzius, de Lutherse predikant van de Salzburger-nederzetting in het naburige Ebenezer, Georgia, behandelden de Saxe Gothans Theus "met minder respect dan het nederigste lid van de gemeente" (South Carolina Synode 1971: 63). De lutherse helft van de gemeenschap was onkerkelijk. In 1749, toen zo'n 280 lutherse families Bolzius om hulp vroegen bij het organiseren van een gemeente, stuurde hij hun een pakket boeken, maar hij weigerde te helpen. Hij luchtte zijn minachting voor hen in zijn rapport aan de zendingsraad en noemde ze zwijnachtige, smerige, wanordelijke, stomme beesten. Ontevreden over Theus en afgewezen door Bolzius, nam in 1754 een groep "divers Inwoners en kolonisten" uit de Congarees het heft in eigen handen. Ze verzamelden zich rond een voormalige slager en aalmoezenier van het Zwitserse leger, John Jacob Gasser genaamd, en dienden een verzoekschrift in bij de South Carolina Council om steun voor 'een kerk- en schoolmeester'. De petitie werd afgewezen en Gasser's pogingen om zendingsfinanciering te krijgen van zowel lutherse als gereformeerde kerken in Europa mislukten ook. Als resultaat gingen de mensen van de Congarees door, zoals de indieners van Gasser schreven, "met zeer grote ontberingen te werken omdat het evangelie niet in hun nederzetting werd gepropageerd en gepromoot" (South Carolina Council Journals 1754).

Rond deze tijd maakte Jacob Weber een spirituele crisis door. Op typisch gereformeerde wijze vertelde hij later dat zijn bekeringservaring zich in drie fasen voltrok. Ten eerste, te midden van zijn "tegenspoed en lijden" na de dood van Heinrich, herinnerde hij zich hoe "de Here God medelijden met mij had". Dit mededogen nam de vorm aan van zowel barmhartigheid als oordeel, gratie en angst. De jonge Weber verheugde zich in God en schepte „meer genoegen in . . . godsvrucht, en in Gods woord dan in de wereld.” Maar tegelijkertijd schreef hij: “Ik maakte me vaak zorgen over de redding van mijn ziel als ik eraan dacht hoe God van mij een strikte boekhouding zou eisen en hoe ik dan het oordeel over mij zou horen uitspreken, niet wetend wat het zou zijn. ” Weber probeerde zichzelf te rechtvaardigen door zijn eigen goede werken, een oefening die hem onzeker maakte over zijn lot, want hij was "geneigd tot liefde voor de wereld" door zijn "corrupte aard". Weber observeerde de 'externen' en vermoedde constant dat hij gewoon religieus was, niet bekeerd. Deze vermoedens veranderden in angst in de tweede fase van zijn bekeringservaring, waarschijnlijk toen hij ongeveer dertig jaar oud was, toen hij "door een beroering van [zijn] hart" tot een pijnlijk besef van zijn zonde kwam. "Ik realiseerde me hoe vreselijk het menselijk ras van God is gevallen en ook hoe diep wij allemaal zonder uitzondering door onze aard zijn verzonken in corruptie." Weber trok zich terug in gebed en stilte en 'vergat al het tumult van de wereld zodat ik het gevoel had alsof God en ik alleen op de wereld waren'. Hij besefte nu dat alleen "wedergeboren worden uit water en Geest" hem kon redden. Hij begon vuriger te bidden en werd verder overtuigd van zijn zondigheid, zodat hij voelde dat hij "duizendmaal verdiende om door God verstoten te worden" en zag "dat de hele wereld in goddeloosheid verkeerde". Dit 'vreselijke besef' bracht hem dieper in het gebed, waarna hij na enkele dagen 'overging van de dood in het leven'. En zo bereikte hij ergens in mei 1756 het derde stadium, de verzekering van zijn redding. en vele lasten” (Muhlenberg 1942-1958: 578-80).

Opmerkelijk genoeg ondersteunde en verwoordde Weber deze ervaring zonder leiding van geestelijken en zonder model van een gemeente; inderdaad, in een "goddeloze" grensomgeving waar elke persoon, zoals Bolzius beweerde, "zijn eigen wildernis" bewoonde (Jones 1968-1985: XIV, 52). Zijn sterke mystieke inslag, oprechte vroomheid, uitzonderlijk zelfbewustzijn en solide basis in gereformeerde en piëtistische tradities maakten indruk op zijn familie en vrienden. Niet lang na zijn overgang van de dood naar het leven, begon Weber zijn buren te ontmoeten voor aanbidding in zijn huis, waar ze psalmen zongen en preken hoorden die door Weber werden voorgelezen.

Webers spirituele transformatie en huiskerk vielen samen met een periode van buitengewoon geweld in het achterland van Carolina: de Cherokee-oorlog van 1760-1761 (Tortora 2015: 146). [Afbeelding rechts] Al in 1756 bereikte het nieuws over het "dreigende gevaar" van een Franse en Indiase aanval op de Congarees de provinciale autoriteiten. In januari 1757 plunderden bendes van niet-geïdentificeerde inheemse krijgers kolonisten, brandden ze en verdreven ze uiteindelijk uit de bovenste rivieren Broad en Saluda, wat zo'n "onuitsprekelijke onrust" in de Dutch Fork veroorzaakte "dat bijna de hele plaats dreigt uiteen te vallen, verklarend dat ze onmogelijk kunnen blijf veel langer, want Angst zou erger moeten gebeuren "(McDowell 1970: 324-25). Als reactie hierop begonnen Dutch Fork-kolonisten met de bouw van een fort. Maar het ergste moest nog komen. Hoewel de naburige Cherokee tijdens het conflict neutraal was gebleven, liepen de Brits-Cherokee-relaties in 1759 uiteen. Cherokee-krijgers vielen de nederzettingen aan de grens binnen. Ze doodden veertien blanke kolonisten in het westen van North Carolina, waardoor de vrees werd hernieuwd dat "Broad River en Saludy binnenkort een beroerte zullen krijgen" (McDowell 1970: 485). De beroerte kwam in februari 1760, toen een Cherokee-oorlogspartij viel op de grens van South Carolina en tientallen kolonisten doodde. Vluchtelingen verlieten het achterland en vluchtten naar Saksen-Gotha en het verre laagland. Geruchten dat de Creeks zich bij de Fransen en Cherokees zouden voegen, hielden de spanningen tot in de zomer van 1760 koortsachtig. Hoewel de onmiddellijke dreiging voor de grens kort daarna afnam, duurde het nog een jaar voordat de Britten een beslissende campagne begonnen en de Cherokee tot bedaren brachten.

Het is niet zeker dat Weber en zijn volgelingen een apocalyptische kijk hadden op de Cherokee-oorlog, maar dit was de context waarin ze "een sekte van enthousiastelingen vormden", in de woorden van hun meest betrouwbare getuige, de luitenant-gouverneur van South Carolina, William Bull ( Stier naar Pitt 1761). De bronnen geven zeer uiteenlopende verslagen van de overtuigingen, praktijken en misdaden van de Weberieten, maar ze zijn het allemaal eens over één belangrijk punt: dat zowel Weber als zijn volgelingen hem vergoddelijkten als de 'Allerhoogste', God de Vader (Bull to Pitt 1761) . Deze bewering is mogelijk afkomstig van één volgeling in het bijzonder, John George Smithpieter, die Weber later de schuld gaf als de "auteur en het instrument" van zijn tegenslagen (Muhlenberg 1942-1958: 579). Volgens verschillende bronnen vergoddelijkte Smithpieter zichzelf ook en beweerde hij Jezus de Zoon te zijn. Saxe Gotha-predikant Christian Theus meldde een ontmoeting met de Weberieten, waarin Smithpieter hem aansprak als "kleine dominee" en vroeg: "Gelooft u dat ik de verlosser en redder van de wereld ben en dat niemand zonder mij kan worden gered?" (Mühlenberg 1942-1958:579). Toen Theus hem berispte, dreigden de Weberieten hem te doden, en hij ontsnapte ternauwernood. Smithpieter heeft waarschijnlijk de moord op Michael Hans, een kolonist van Dutch Fork, georkestreerd, een "lauwwarme" volgeling die misschien vraagtekens heeft gezet bij de goddelijkheid van Weber en Smithpieter. Op 23 februari 1761 werd Hans gesmoord tussen twee matrassen (Frans 1977: 277). De volgende dag verklaarde Jacob Weber dat Smithpieter "de oude slang was, en tenzij hij ter dood werd gebracht, kon de wereld niet worden gered". Zoals Bull het beschreef, "grepen de misleide mensen Smith Pieter onmiddellijk en sloegen hem met alle woede van religieuze vervolging zonder wroeging dood" (Bull tegen Pitt 1761).

Op 5 maart werden Weber en zes van zijn volgelingen gearresteerd voor moord. Ze werden op 31 maart berecht in Charleston, en Weber en drie anderen (zijn vrouw Hannah, John Geiger en Jacob Bourghart) werden schuldig bevonden en ter dood veroordeeld (Zuid-Carolina Gazette 1761). De kroon verleende uitstel aan de drie handlangers, van wie Bull beweerde dat ze handelden op bevel van Weber. Weber werd op 17 april opgehangen. In zijn bekentenis in de gevangenis gaf hij een gedetailleerd verslag van zijn spirituele reis en bekering, gaf hij Smithpieter de schuld van zijn "grote ramp" en "afschuwelijke val", en verzekerde hij zijn kinderen en volgelingen dat hij naar zijn zintuigen, besefte zijn zonde en werd hersteld in Gods gunst. 'Ik ervaar opnieuw het getuigenis van de Heilige Geest', verklaarde hij. "De Geest van God getuigt met mijn geest dat ik het kind van God ben" (Muhlenberg 1942-1958: 579).

DOCTRINES / OVERTUIGINGEN

Webers spirituele autobiografie toonde de fundamentele kenmerken van zijn gereformeerde protestantse achtergrond, namelijk een geloof in de alomtegenwoordigheid van zonde en een absolute afhankelijkheid van de vrije genade van God en de verdiensten van Christus, niet van goede werken, voor redding. Het toonde ook duidelijke invloed van de evangelische en piëtistische bewegingen die halverwege de achttiende eeuw de Atlantische wereld overspoelden. Zijn bekering was gebaseerd op religieuze ervaring; zijn relaas gaf de Heilige Geest de kracht om overtuiging te kweken en vreugdevolle, vredige zekerheid van redding te brengen. Hij was een zeer persoonlijk verhaal van tegenspoed en lijden, trots en nederigheid, en vervreemding van en gemeenschap met het goddelijke. Het was geladen met emotie en beschreef zijn angst en afschuw, schuld en verdriet, 'onuitsprekelijke vreugde', de genoegens van vroomheid, en een verlangen naar en vasthouden aan de 'Bloedzekerheid' van Jezus (Muhlenberg 1942-1958: 579). Zo waren de meer onconventionele overtuigingen en praktijken van de Weberieten, hoe extreem ze ook waren, gebaseerd op een orthodox gereformeerde traditie die werd getemperd door gematigde evangelische en piëtistische nadruk op religieuze ervaring.

Hun onorthodoxe overtuigingen, namelijk de vergoddelijking van Weber en de identificatie van Smithpieter met Satan, hebben geen directe parallellen in het achttiende-eeuwse achterland. Ze drinken echter wel van dezelfde profetische en duizendjarige als radicale evangelicalen en piëtisten, die beiden sterk aanwezig waren in het achterland in het algemeen en de Dutch Fork in het bijzonder (Little 2013: 170-73). Het continentale radicale piëtisme lijkt inderdaad een belangrijke bron te zijn van de overtuigingen en praktijken van Weber. Deze wijdverbreide beweging bloeide in Nederland, de Duitse Palts en delen van Zwitserland in de late zeventiende en vroege achttiende eeuw; het had ook aanhangers in Groot-Brittannië en Brits Noord-Amerika. Net als hun piëtistische neven in de lutherse en gereformeerde kerken, legden radicale piëtisten de nadruk op bijeenkomsten in kleine groepen, bekering, persoonlijke vroomheid en religieuze ervaring en gevoel, maar ze weken op een aantal manieren af ​​van het reguliere piëtisme. Radicalen waren typisch separatisten die de georganiseerde religie wantrouwden; ze hadden een sterke duizendjarige inslag; en hun belangrijkste boodschappers waren ongeschoolde, rondtrekkende lekenpredikers, geen gewijde geestelijken. Afgezien van deze fundamentele overeenkomsten, werden radicale piëtisten onderscheiden door een aantal meer heterodoxe praktijken. Sommigen, zoals de Dunkers of Church of the Brethren, beoefenden de volwassendoop door drievoudige onderdompeling. Anderen vierden de sabbat op de zevende dag, beoefenden rituele voetwassing, hielden liefdesfeesten, geloofden in universele redding, predikten het celibaat of streefden naar zondeloos perfectionisme. Velen legden de nadruk op directe openbaring van de Heilige Geest; Overgegeven aan visioenen en extatische uitingen, reisden sommigen, zoals de rondtrekkende Inspirationisten, van stad naar stad en beefden terwijl ze profeteerden.

De Weberieten behoorden in de geest tot deze brede stroming van het radicaal-piëtistische geloof en de praktijk. Ze waren duidelijk anti-institutioneel en hadden minachting voor de gewijde geestelijkheid, omdat ze de reddende rol van de kerk in het algemeen hadden afgewezen en hun diepe minachting voor de christelijke Theus in het bijzonder hadden getoond. Hun profetische en duizendjarige neigingen waren vanzelfsprekend, gezien hun identificatie van Smithpeter met de "oude slang" van het boek Openbaring, wiens vernietiging het laatste oordeel en de komst van het nieuwe Jeruzalem aankondigde. Bovendien zijn deze verbanden tussen de Weberieten en het radicaal-piëtisme niet alleen theoretisch, want er is voldoende bewijs dat dergelijke ideeën halverwege de achttiende eeuw het achterland van Carolina binnenkwamen toen radicale piëtisten zich vestigden of door de regio trokken.

Tijdgenoten waren zeker niet verrast om "een sekte van Enthousiastelingen" aan te treffen in het onkerkelijke achterland. Volgens de anglicaanse priester Charles Woodmason, die eind jaren 1760 door het achterland trok, "was Africk nooit rijk aan nieuwe monsters, dan Pennsylvania doet met nieuwe sekten, die voortdurend hun afgezanten rondsturen." Onder deze afgezanten waren de “Begaafde broeders (want ze doen alsof ze Inspiration zijn),' die 'nu het hele Back Country teisteren en zelfs South Carolina zijn binnengedrongen (Woodmason 1953: 78). Woodmason was dol op overdrijving, maar hij was niet ver van het doel om Pennsylvania met de Dutch Fork te verbinden. Een afgezant in het bijzonder was Israel Seymour, een voortvluchtige uit de Ephrata-gemeenschap, een radicaal-piëtistische commune in Lancaster County, Pennsylvania. Seymour was een man met "bijzondere natuurlijke gaven" (Lamech en Agrippa, 197) die werd gewijd in Ephrata en daar snel een aanhang kreeg. Hij kwam echter in botsing met de leiding en vluchtte naar South Carolina. Daar vestigde hij zich in een gemeenschap van Zevendedagsbaptisten aan de Broad River tegenover de Dutch Fork. Leden van deze congregatie hadden ook banden met Ephrata en waren begin jaren 1750 vanuit Pennsylvania geëmigreerd. De achttiende-eeuwse baptistenhistoricus Morgan Edwards beschreef Seymour als "een man met enige humor en kennis, maar onstabiel als water" (Edwards 1770: 153-54). Het is zeker mogelijk dat Weber in contact kwam met de Ephrata Sabbatariërs; hij is mogelijk beïnvloed door de charismatische prediking van Seymour, die halverwege de jaren 1750 de Broad River-gemeente diende, tijdens Webers spirituele crisis. Er is geen direct bewijs dat de Weberieten de eigenaardige praktijken van deze sekte overnamen, waaronder liefdesfeesten, rituele voetwassing, pacifisme en zevendedagsaanbidding, maar Weber zou iets vertrouwds hebben gevonden in hun gereformeerde gevoelens. Naast de Broad River Sabbatariërs waren er gemeenten van Dunkers in de buurt van de Dutch Fork, met wie Weber gemakkelijk contact had kunnen hebben. Weber hoefde de Dutch Fork nauwelijks te verlaten om toegang te krijgen tot een scala aan radicale piëtistische invloeden, van de eenvoud en intimiteit van de Dunkers tot de geïnspireerde, profetische prediking van Seymour en de mystiek van de afgezanten van Ephrata.

RITUELEN / PRAKTIJKEN

Er zijn weinig beschrijvingen van de praktijken van de Weberites. Veel van wat bekend is over hun rituelen is gebaseerd op verhalen uit de tweede en derde hand uit vijandige bronnen en moet met een korreltje zout worden genomen. Er is echter enige overeenstemming over de geritualiseerde moord op Hans en Smithpieter. Hans werd gesmoord tussen twee matrassen, vermoedelijk als straf voor lauwheid of opstandigheid. Smithpieter werd geslagen en doodgetrapt, in één account nadat hij aan een boom was vastgeketend. De kettingen symboliseerden waarschijnlijk de binding van de "oude slang", Satan, met kettingen in het boek Openbaring. Andere bronnen beweerden dat de Weberieten rituele naaktheid beoefenden en zich overgaven aan de "meest afschuwelijke baldadigheid" (Muhlenberg 1942-1958: 578).

De bereidheid van de Weberieten om zorgvuldig bewaakte seksuele taboes te doorbreken en rituele moorden uit te voeren, wijst op een extreme vorm van antinomianisme die niet ongewoon is onder groepen die aan zelfvergoddelijking doen. Net als de middeleeuwse Brethren of the Free Spirit en de Ranters of Civil War-tijdperk Engeland, bereikten de Weberites, door te beweren goddelijk te zijn, volledige morele en spirituele vrijheid. Ze waren één met God, en God was in en door alle dingen, zodat niets onrein, onrein of verboden terrein was. De spirituele bevrijding van zulke antinomiaanse groepen zou de vorm kunnen aannemen van ongebreideld hedonisme, rituele naaktheid, vrije liefde, opzichtige kleding, zelfs moord, allemaal beoefend zonder wroeging. De Weberieten waren er inderdaad volledig van overtuigd dat ze gelijk hadden om Smithpieter te vermoorden en werden pas tot bezinning gebracht nadat ze schuldig waren bevonden en ter dood waren veroordeeld.

ORGANISATIE / LEIDERSCHAP

Er is geen verslag van enige formele organisatie onder de Weberites. Ze waren een religieuze groep rond de persoonlijkheid en onderworpen aan het gezag van een of meer vergoddelijkte leiders. Sommige twijfelachtige verslagen maken melding van een derde leider, mogelijk Dauber genaamd, die het derde lid van de Drie-eenheid vormde; deze bewering wordt niet onderbouwd door de vroege bronnen (Carpenter nd:3-8). Weber's vrouw Hannah zou ook de Maagd Maria zijn, hoewel dit, gezien de gereformeerde achtergrond van de Weberieten, onwaarschijnlijk was. De enige ooggetuige van hun praktijken, Christian Theus, beschreef een bijeenkomst of dienst waarin de leiders op een verhoging zaten platform en de volgelingen zaten aan hun voeten. Nadat Theus Smithpieter had berispt, vonden de leiders Theus schuldig en veroordeelden hem ter dood, maar de wijze van executie (door ophanging of verdrinking) werd bepaald door de gemeente. [Afbeelding rechts] Tijdens het proces bleek Weber het bevel te hebben gegeven om Smithpieter te vermoorden, en zijn volgelingen voerden het uit. Voor het grootste deel erkenden de Weberieten een duidelijke lijn van autoriteit van de vergoddelijkte Weber naar zijn volgelingen, hoewel deze autoriteit door Smithpieter werd betwist met zijn concurrerende aanspraak op goddelijkheid.

PROBLEMEN / UITDAGINGEN

De Weberieten stonden in hun korte leven voor tal van uitdagingen. Ze bestonden uit gewone boerenmensen die, zoals Bull opmerkte, 'al lang bekend' stonden als 'ordelijke en ijverige leden van het maatschappelijk middenveld', hoewel ze ook 'erg arm' waren (Bull tegen Pitt 1761). Ze werden naar een afgelegen en onveilige grens gelokt door kustelites die ze gebruikten als buffer tegen de tot slaaf gemaakte en inheemse volkeren die ze uitbuitten, en die de burgerlijke en religieuze behoeften van nederzettingen in het achterland negeerden. Verlangend naar een verbinding met het goddelijke, stichtten ze hun eigen kerk, puttend uit de mystieke en evangelische stromingen die door de regio stroomden. In een tijd van extreem gevaar en instabiliteit vergoddelijkten ze hun leider en vermoordden zijn vijanden. De groep stierf uit na de dood van Weber.

AFBEELDINGEN

Afbeelding #1: Jacob Weber's Plat voor 100 hectare aan de rivier de Saludy in de Dutch Fork, 1754. Met dank aan South Carolina Department of Archives and History.
Afbeelding #2: Cherokee-hoofdmannen, 1762.
Afbeelding #3: Christian Theus historische marker, Gaston, South Carolina.

Referenties **
** Tenzij anders vermeld, is het materiaal in dit profiel afkomstig van Peter N. Moore. 2006. "Religieus radicalisme in het koloniale zuidelijke achterland." Journal of Backcountry-studies 1: 1-19.

Bull, William tot William Pitt. 1761. Records van het British Public Records Office met betrekking tot South Carolina, 1663-1782. Deel 29:80-82, 26 april.

Timmerman, Robert. en “Ds. Johann Frederick Doubbert, vroeg-Duitse minister – Radicale Weberite of gerespecteerde Charleston-minister?” Ongepubliceerd typoscript.

Edwards, Morgan. 1770. Materiaal voor een geschiedenis van de baptisten, Deel 2, Zuid-Carolina en Philadelphia. Herdrukt in Danielsville, GA, 1984.

Frans, kapitein Christopher. 1977. "Dagboek van een expeditie naar South Carolina." Dagboek van Cherokee-studies II: 274-301.

Jones, George Fenwick, uitg. 1968-1985. Gedetailleerde rapporten over de Salzburger emigranten die zich in Amerika vestigden. . . onder redactie van Samuel Urlsperger. Athene, GA: University of Georgia Press,.

Lamech en Agrippa. 1889. Chronicon Ephratense: Een geschiedenis van de gemeenschap van zevendedagsbaptisten in Ephrata. Vertaald door J. Max Hark. New York. Herdrukt New York: Burt Franklin, 1972.

Weinig, Thomas J. 2013. De oorsprong van het zuidelijke evangelicalisme: religieus revivalisme in het laagland van South Carolina, 1670-1760. Columbia, SC: Universiteit van South Carolina Press.

McDowell, William Jr., uitg. 1970. Documenten met betrekking tot Indiase zaken, 1754-1765. Columbia, SC: Archiefafdeling South Carolina.

Mühlenberg, Henry Melchior. 1942-1958. De dagboeken van Henry Melchior Muhlenberg. Deel II. Vertaald door Theodore G. Tappert en John W. Doberstein. Philadelphia: Evangelisch-Luthers Ministerium van Pennsylvania en aangrenzende staten.

Journals van de Raad van Zuid-Carolina. 1754. Columbia, SC .: Afdeling archieven en geschiedenis in South Carolina.

Zuid-Carolina Gazette, April 25, 1761.

South Carolina Synode van de Lutherse Kerk in Amerika. 1971. Een geschiedenis van de Lutherse Kerk in South Carolina. Columbia, SC: door de auteur.

Tortora, Daniel J. 2015. Carolina in Crisis: Cherokees, kolonisten en slaven in het Amerikaanse zuidoosten, 1756-1763. Chapel Hill: De Universiteit van North Carolina Press.

Houthouwer, Karel. 1953. Het achterland van Carolina aan de vooravond van de revolutie: The Journal and Other Writings of Charles Woodmason, Anglican Itinerant, onder redactie van Richard J. Hooker. Chapel Hill, NC: Universiteit van North Carolina Press.

Publicatie datum:
1 augustus 2023

Delen