ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീർത്ഥാടന സൈറ്റുകളും പ്രാക്ടീസുകളും ലോക മതങ്ങളിലും അതിനപ്പുറത്തും ഉള്ള തീർത്ഥാടന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ചരിത്രപരമായും വർത്തമാനകാലത്തും തീർത്ഥാടന പരിശീലനവും പഠനവും ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വിഷയങ്ങളും ഇത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

ടൊറന്റോ സർവകലാശാലയിലെ ജാക്ക്മാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പിയും മതവും സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം: വർക്ക്-ഇൻ-പ്രോഗ്രസ് സെമിനാറും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഫലമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീർത്ഥാടന സൈറ്റുകളും പ്രാക്ടീസുകളും.

തീർത്ഥാടന പ്രൊഫൈലുകൾ

വികാസത്തിൽ പദ്ധതി നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി

 

പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ:
ജോൺ എദേഡ് (റോഹാംപ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി)
ഇയാൻ റീഡർ (മാഞ്ചസ്റ്റർ സർവകലാശാല)

 

പങ്കിടുക