പിന്തുണ WRSP

ദി ലോക മതങ്ങളും ആത്മീയ പദ്ധതിയും (WRSP) ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എൻഡോവ്മെന്റ് വഴിയാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമകാലിക മത-ആത്മീയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ബദൽ, ഉയർന്നുവരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രോജക്റ്റിന് തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയും അതിന്റെ തുടർച്ചയായ പൈതൃകം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു എൻ‌ഡോവ്‌മെന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഉയർന്നുവരുന്ന ആഗോള ക്രമത്തിൽ മതവും ആത്മീയതയും നിർണായകമായ സംഘടനാ രൂപങ്ങളായി തുടരുന്നു. മതപരവും ആത്മീയവുമായ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണവും വൈവിധ്യവും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, മതപരവും ആത്മീയവുമായ സംഘടനകളുടെ പുതിയ രൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് തുടരുന്നു, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റം സാധാരണമാണ്, പുതിയ എൻട്രികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉറവിടങ്ങളും നിലവിലുള്ള എൻട്രികളുടെ അപ്‌ഡേറ്റുകളും വിജയത്തിന് നിർണായകമാണ്. പദ്ധതി ദൗത്യം. എൻഡോവ്‌മെന്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാർഷിക പലിശ പ്രോജക്റ്റ് പരിപാലിക്കുന്നതിനും പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് സംരംഭങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കും.

യുഎസിലെ വിർജീനിയ സ്റ്റേറ്റിൽ WRSP സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, 2021-ൽ, യുഎസ് ഇന്റേണൽ റവന്യൂ സർവീസ് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന നിലയിൽ WRSP 501(c)3 പദവി നൽകി.

എൻഡോവ്മെന്റിനുള്ള പിന്തുണ ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക:.

ഡോ. ഡേവിഡ് ജി. ബ്രോംലി, സ്ഥാപകൻ / ഡയറക്ടർ
ലോക മതങ്ങളും ആത്മീയ പദ്ധതിയും
ഫോൺ: (804) -840-9172
ഇമെയിൽ: bromley@wrldrels.org

പങ്കിടുക