രചയിതാവിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. പ്രൊഫൈൽ ദൈർഘ്യം
  ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പി ഓൺ‌ലൈനിലായതിനാൽ, കർശനമായ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈർഘ്യ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊഫൈലുകൾ സാധാരണയായി 3,500, 7,500 വാക്കുകൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് വലുപ്പം, പ്രായം, വൈവിധ്യം, സങ്കീർണ്ണത മുതലായവയുടെ ഫലമായി പ്രൊഫൈൽ ദൈർഘ്യം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ്‌പോസ്റ്റുകൾക്ക് പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വീഴാമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വായനക്കാർ‌ക്ക് ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതും വ്യാപ്തിയിൽ‌ സമഗ്രവും ഗുണനിലവാരത്തിൽ‌ മികച്ചതുമായ പ്രൊഫൈലുകൾ‌ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ്. 
 2. പ്രൊഫൈൽ ടെംപ്ലേറ്റ്
  പിന്തുടരേണ്ട ഒരു സാധാരണ പ്രൊഫൈൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ടെംപ്ലേറ്റ് തലക്കെട്ടുകൾ എല്ലാ ക്യാപ്‌സിലും ഉണ്ട്: [ഗ്രൂപ്പ് പേര്] ടൈംലൈൻ, സ്ഥാപകൻ/ഗ്രൂപ്പ് ചരിത്രം, പ്രമാണങ്ങൾ/വിശ്വാസങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ/നടപടികൾ, ഓർഗനൈസേഷൻ/നേതൃത്വം, പ്രശ്നങ്ങൾ/വെല്ലുവിളികൾ]. മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റിന് WRSP ടെംപ്ലേറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മത/ആത്മീയ സംഘടനയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും പ്രൊഫൈലുകളിലുടനീളം വിവരങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒരേപോലെ അവതരിപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അതിനാൽ രചയിതാക്കൾ പ്രൊഫൈൽ ഘടനയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ദയവായി അധിക തലക്കെട്ടുകളും ഉപതലക്കെട്ടുകളും ഒഴിവാക്കുക. മതം/ആത്മീയത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസക്തമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും, മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ വർഗ്ഗീകരണത്തെ നിരസിക്കുന്നവ ഉൾപ്പെടെ, WRSP വിശാലമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. WRSP-യിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഒരു കാലത്ത് പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്ന സ്ഥാപിതവും സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ചതുമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ മുതൽ വിവിധ ചരിത്രപരവും സാമൂഹിക സാംസ്കാരികവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വരെയുണ്ട്. ചുവടെ ചർച്ചചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, മത/ആത്മീയ ഗ്രൂപ്പുകൾ അസാധാരണമാംവിധം വൈവിധ്യമുള്ളവയാണ്, അതിനാൽ പ്രൊഫൈൽ ടെംപ്ലേറ്റിൽ എണ്ണിയിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ടെംപ്ലേറ്റ് ഒരു പൊതു അവതരണ രൂപം സൃഷ്ടിക്കാനും മത/ആത്മീയ സംഘടനയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും ഊന്നൽ നൽകാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. പല കേസുകളിലും ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൈദ്ധാന്തികവും അനുഭവപരവുമായ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നു. സ്ഥാപക/ഗ്രൂപ്പ് ഹിസ്റ്ററി വിഭാഗത്തിൽ വിവാദമായ ജനനത്തീയതിയോ സംഘടനാ ചരിത്രമോ പോലുള്ള അത്തരം സംവാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. കൂടാതെ, ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുന്നു, വികസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണാത്മക/നിഷ്ക്രിയ പ്രവണതകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള ചില സൈദ്ധാന്തിക, അച്ചടക്ക സംവാദങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രധാനമായേക്കാം. ഈ സംവാദങ്ങൾ പ്രൊഫൈലുകൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല, അവ ഗ്രൂപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്, അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അക്കാദമിക് സംവാദങ്ങളല്ല. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പോലെ പ്രൊഫൈലിന്റെ വിഭാഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെംപ്ലേറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വ്യത്യാസപ്പെടാം. പ്രൊഫൈലിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രൊഫൈലിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഫലത്തിൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, അവതരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിഭാഗങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം (ഉദാ, ഉപദേശങ്ങൾ/ആചാരങ്ങൾ). ചില പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ആ പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഓറിയന്റേഷനും ഉള്ളടക്കവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരിഷ്കരിച്ച ടെം‌പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ആ പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റ് പ്രൊഫൈലുകളിലുടനീളം ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നു. ഒരു പ്രൊഫൈൽ‌ എഴുതാൻ‌ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ‌ ഉചിതമായ ഒരു മോഡൽ‌ പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
 3. ഗ്രൂപ്പ് ടൈംലൈൻ
  പ്രൊഫൈലിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വ അവലോകനമായാണ് ടൈംലൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ടൈംലൈനിൽ ഇടുക; വിശദാംശങ്ങൾ വാചകത്തിൽ പോകുന്നു. എൻട്രികൾ ഹ്രസ്വമായിരിക്കണം (ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ) കൂടാതെ ഭൂതകാലത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ടൈംലൈനുകൾ ഹ്രസ്വ സംഗ്രഹങ്ങളായി ഉദ്ദേശിച്ചതിനാൽ, ടൈംലൈനിലെ എല്ലാ ഉള്ളടക്കവും പ്രൊഫൈലിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കണം. ടൈംലൈൻ എൻട്രികൾക്കുള്ള ശരിയായ ഫോർമാറ്റ് [വർഷം (ഉചിതമെങ്കിൽ മാസവും ദിവസവും), (രണ്ട് സ്പെയ്സുകൾ), ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യ എൻട്രി ഭൂതകാലത്തിൽ.
 4. സ്ഥാപകൻ / ഗ്രൂപ്പ് ചരിത്രം
  ഗ്രൂപ്പുകൾ അവയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതന ചരിത്രങ്ങളുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളും അജ്ഞാത സ്ഥാപകർ മുതൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപകരുള്ള സമകാലിക ഗ്രൂപ്പുകളും WRSP ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് തലക്കെട്ട് വർത്തമാനകാലത്തിലൂടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകവും ചരിത്രപരമായ വികാസവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായ ഒന്നാണ്. ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകന്റെ ജീവചരിത്രപരമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രൊഫൈലിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സമൂഹത്തെ/സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തമായ സന്ദർഭോചിതമായ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
 5. ഉപദേശങ്ങൾ / വിശ്വാസങ്ങൾ
  പ്രൊഫൈലിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതീകാത്മക ഓർഗനൈസേഷൻ, ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനും പ്രവർത്തനവും നയിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിവരണങ്ങൾ‌ formal പചാരികവും വിപുലവുമായവയിൽ‌ നിന്നും വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമാണ്. രണ്ടായാലും, ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലോകവീക്ഷണവും പ്രതീകാത്മക സ്വയം നിയമസാധുതയും ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
 6. ആചാരങ്ങൾ / പരിശീലനങ്ങൾ
  ഉപദേശങ്ങൾ/വിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, ഔപചാരികമായ ആചാരങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിലും പ്രാധാന്യത്തിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ വിഭാഗത്തിൽ അത്തരം വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം. സാമുദായിക ഗ്രൂപ്പുകളും സന്യാസ ഗ്രൂപ്പുകളും പോലുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ, ദൈനംദിന ജീവിതം തന്നെ വളരെ ആചാരപരമായിരിക്കാം. ഇന്റർഫെയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിയങ്ങൾ പോലുള്ള ഔപചാരിക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്, കൂട്ടായ ദൗത്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രാഥമിക സംഘടനാ രീതികൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും.
 7. ഓർഗനൈസേഷൻ / ലീഡർഷിപ്പ്
  പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ / അഫിലിയേറ്റുകളുടെ വളരെ അയഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്കുകൾ മുതൽ ഉയർന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ വരെ, പുരാതന മുതൽ നിലവിൽ ഉയർന്നുവരുന്നതും ഒരിക്കൽ സജീവവും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനരഹിതവുമാണ്. നേതൃത്വ രീതികൾ സമാനമായ രീതിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടും. ഓർഗനൈസേഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഏത് രൂപവും നിലയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് പ്രൊഫൈലിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
 8. പ്രശ്നങ്ങൾ / വെല്ലുവിളികൾ ഫലത്തിൽ എല്ലാ പ്രൊഫൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ വെല്ലുവിളികളുടെ ചില സംയോജനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പ്, നേതൃത്വത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ, അഫിലിയേഷൻ, അസംതൃപ്തി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ സാധാരണ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയും നിഷ്പക്ഷതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങളും അവയുടെ പരിഹാരവും (എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ) റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിഭാഗത്തിന് പ്രധാനമാണ്.
 9. ചിത്രങ്ങൾ
  മിക്ക പ്രൊഫൈലുകളിലും ഞങ്ങൾ ടെക്‌സ്‌റ്റിലേക്ക് ഒരു വിഷ്വൽ ഡൈമൻഷൻ ചേർക്കാൻ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഇമേജുകൾ അവ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈലിലെ ഖണ്ഡികയിലേക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും പ്രൊഫൈലിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയ്ക്ക് ദൃശ്യപരമായി സംഭാവന നൽകുകയും വേണം. പ്രൊഫൈൽ രചയിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴും ആക്‌സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ അനുമതിയോടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചേക്കാം. അനുമതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് WRSP ഒഴിവാക്കുന്നു. "ന്യായമായ ഉപയോഗം" മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ യോഗ്യമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന ലഘുചിത്ര ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യും.
 10. ഇൻ-ടെക്സ്റ്റ് അവലംബങ്ങൾ ഡബ്ല്യുആർ‌എസ്‌പി മിക്ക ജേണലുകളുടെയും സാധാരണ ഇൻ-ടെക്സ്റ്റ് അവലംബങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (രചയിതാവ് [സ്പേസ്] വർഷം: പേജുകൾ).
 11. റഫറൻസ് പട്ടിക
  പ്രൊഫൈൽ റഫറൻസ് ലിസ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഉറവിടങ്ങൾ മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.
  ഒരേ രചയിതാവിന്റെ ഒന്നിലധികം എൻട്രികൾ ഉള്ളിടത്ത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമീപകാല പ്രസിദ്ധീകരണം ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നു.
  രചയിതാവ് വായനക്കാർക്ക് അധിക സാന്ദർഭിക ഉറവിടങ്ങൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, റഫറൻസ് ലിസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു "സപ്ലിമെന്ററി ഉറവിടങ്ങൾ" ലിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാം.
  മിക്ക പ്രൊഫൈലുകളും പ്രൊഫൈൽ രചയിതാവും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും നടത്തിയ മുൻ കൃതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടെ യഥാർത്ഥ ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമാണ്. യഥാർത്ഥ ഗവേഷണം ഉൾപ്പെടുന്നിടത്ത്, ഫീൽഡ് വർക്ക് തീയതികളുടെ വ്യക്തിഗത ആശയവിനിമയത്തിന് അവലംബം നൽകാം. ഒരു പ്രൊഫൈൽ പ്രാഥമികമായി ഒരൊറ്റ ഉറവിടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിൽ, റഫറൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ WRSP ഒരു കുറിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്താം, “മറ്റുവിധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ പ്രൊഫൈലിലെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് …….”
 12. കുറിപ്പുകളും ലിങ്കുകളും
  WRSP പ്രൊഫൈലുകൾ അടിക്കുറിപ്പുകളും എൻഡ്‌നോട്ടുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഒരു പ്രൊഫൈലിന് മെറ്റീരിയൽ പ്രധാനമാണെങ്കിൽ, അത് വാചകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം.
  ഡെഡ് ലിങ്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, പ്രൊഫൈൽ ടെക്സ്റ്റിൽ WRSP ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ ചേർക്കുന്നില്ല; ഞങ്ങൾ ആ കണക്ഷനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ മറ്റ് WRSP പ്രൊഫൈലുകളിലേക്ക് ആന്തരികമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഉദ്ദേശിച്ച വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു റഫറൻസ് ചേർക്കുകയും റഫറൻസ് ലിസ്റ്റിലെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു റഫറൻസിൽ URL സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബദൽ.
 13. രചയിതാവ് ബയോ
  ജേണൽ ലേഖനങ്ങൾക്കോ ​​പുസ്‌തക അധ്യായങ്ങൾക്കോ ​​സമർപ്പിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു രചയിതാവിന്റെ ബയോ പ്രൊഫൈലിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രൊഫൈൽ ശീർഷകത്തിന് മുകളിൽ രചയിതാക്കളുടെ പേര് ദൃശ്യമാകുകയും ബയോയിലേക്കുള്ള ഒരു ലിങ്കായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.
 14. പ്രൊഫൈൽ സർക്കുലേഷനും പ്രമോഷനും
  WRSP സൈറ്റിൽ അംഗീകരിച്ച പ്രൊഫൈലുകൾ WRSP പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ദൃശ്യപരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് WRSP എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി WRSP ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പ്രൊഫൈലിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വ സംഗ്രഹം പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു. WRSP Academia.edu പേജിൽ ചില പ്രൊഫൈലുകളുടെ പിഡിഎഫ് പതിപ്പുകളും ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു. WRSP പ്രൊജക്റ്റിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പകർപ്പവകാശ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പ്രൊഫൈൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാൻ രചയിതാക്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. വ്യക്തിഗതവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി WRSP പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മെറ്റീരിയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വായനക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
 15. അപ്ഡേറ്റുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലും
  WRSP-യുടെ വിലപ്പെട്ട സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കുള്ള ശേഷിയാണ്. രചയിതാക്കളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ പ്രൊഫൈൽ വിവര അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു (രചയിതാവിന്റെ പ്രൊഫൈൽ അപ്‌ഡേറ്റുകളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു). രചയിതാക്കൾ താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖലകൾ മാറ്റുകയും സംഘടനാ ബന്ധങ്ങൾ മാറ്റുകയും അവധിയിൽ പോകുകയും വിരമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. രചയിതാക്കളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലോ രചയിതാക്കൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിലോ ഉചിതമായ പുനരവലോകനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവകാശം WRSP-യിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

  ഒറിജിനൽ പ്രൊഫൈൽ അനുയോജ്യമല്ലെന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ വേണ്ടത്ര രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു പുതിയ, മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം WRSP-യിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. പുതിയ പ്രൊഫൈൽ നിർമ്മിക്കാൻ നിലവിലുള്ള രചയിതാവ് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥ പ്രൊഫൈൽ ആർക്കൈവ് ചെയ്യും, അതിലേക്കുള്ള ഒരു ലിങ്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രൊഫൈലിന്റെ അവസാനം സ്ഥാപിക്കും.
പങ്കിടുക