കാരിന ഐടമൂർട്ടോ

റോഡ്ഡോവർ

റോഡ്‌നോവറി ടൈംലൈൻ

ക്സനുമ്ക്സ:  ദേശിയോനിസാറ്റ്സിയ വലേരി എമെലിയാനോവ് (1929 - 1999) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ക്സനുമ്ക്സ:  ഒബ്സെസ്റ്റ്വോ വോൾക്കോവ് (അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വോൾക്വ്‌സ്, ജഡ്ജിമാർ അല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രികൻ) ലെനിൻഗ്രാഡിൽ വിക്ടർ ബെസ്വെർഖി (1930 - 2000) സ്ഥാപിച്ചു. 1990- ൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന്റെ പേര് മാറ്റി സോയൂസ് വെനെഡോവ് (യൂണിയൻ ഓഫ് വെൻ‌ഡെസ്).

ക്സനുമ്ക്സ:  കുപാല സ്ഥാപിച്ചത്. Vseslav Svyatozar (1955 -) കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ തലവനായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

1992: ആദ്യ പതിപ്പ് വെലെസോവ നിഗ (വെലസിന്റെ പുസ്തകം) അലക്സാണ്ടർ അസോവ് (1964 -) ബസ് ക്രെസൻ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ക്സനുമ്ക്സ:  ഡ്രെവ്നെറുസ്കയ ഇംഗ്ലിസ്റ്റിസ്‌കായ ത്സെർകോവ് 'പ്രവോസ്ലാവ്നിക് സ്റ്റാരോറോവ്-ഇംഗ്ലിംഗോവ് .

ക്സനുമ്ക്സ:  സ്ലാവ്യാനോ-ഗോരിറ്റ്‌സ്കായ ബോർബ. ഇസ്നാചാലി (സ്ലാവിക് ട്യൂമുലസ് പോരാട്ടം. തുടക്കം) അലക്സാണ്ടർ ബെലോവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു (സെലിഡോർ, എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് -).

ക്സനുമ്ക്സ:  മോസ്കോവ്സ്കയ സ്ലാവിയൻസ്കയ യാസിച്ചെസ്കായ ഒബ്ഷ്ചിന (മോസ്കോ സ്ലാവിക് പഗൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി) ഒരു നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

ക്സനുമ്ക്സ:  സോയൂസ് സ്ലാവിയാൻസ്കിഖ് ഒബ്ഷ്ചിൻ (യൂണിയൻ ഓഫ് സ്ലാവിക് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ) കലുഗയിൽ സ്ഥാപിതമായി. വാദിം കസാക്കോവിനെ (1965–) കമ്മ്യൂണിറ്റി മേധാവിയായി നാമനിർദേശം ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇതായി പുനർനാമകരണം ചെയ്തു സോയൂസ് സ്ലാവ്യാൻ‌സ്കിഖ് ഒബ്‌ഷ്ചിൻ സ്ലാവ്യാൻ‌സ്‌കോയി റോഡ്‌നോയ് വെരി (എസ്എസ്ഒ എസ്ആർവി, സ്ലാവിക് നേറ്റീവ് ഫെയ്ത്തിന്റെ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്ലാവിക് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ).

ക്സനുമ്ക്സ:  റസ്‌കോ ഓസ്വോബോഡിറ്റെൽനോ ഡിവിജെനി (റഷ്യൻ ലിബറേഷൻ മൂവ്‌മെന്റ്) സ്ഥാപിച്ചത് അലക്‌സി ഡോബ്രോവോൾസ്കി (ഡോബ്രോസ്ലാവ്, എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് - എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) ആണ്.

1998: കമ്മ്യൂണിറ്റി റോഡോള്യൂബി (റോഡിന്റെ സ്നേഹം) സ്ഥാപിതമായി. ഇല്യ ചെർക്കസോവ് (വെലെസ്ലാവ്, എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ തലവനായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

1999: കുട സംഘടന വെലെസോവ് ക്രുഗ് (വി.കെ., സർക്കിൾ ഓഫ് വെലസ്) സ്ഥാപിതമായി. ഇല്യ ചെർക്കസോവിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ തലവനായി നാമനിർദേശം ചെയ്തു.

ക്സനുമ്ക്സ:  ക്രുഗ് യാസിച്ചെസ്കോയ് ട്രാഡിറ്റ്സി (KYaT, സർക്കിൾ ഓഫ് പേഗൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ബിറ്റ്‌സെവ്സ്‌കോ ഒബ്രാഷെനി ഒപ്പം ബിറ്റ്‌സെവ്സ്കി ഡോഗോവർ (ബിറ്റ്‌സ കരാർ).

2009: ഇംഗ്ലിംഗ് ചർച്ചിനെ തീവ്രവാദ സംഘടനയായി നിരോധിച്ചു. അതിന്റെ നേതാവായ അലക്സാണ്ടർ ഖിനെവിച്ചിന് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രൊബേഷണറി ശിക്ഷ ലഭിച്ചു.

2009: ജേണലിന്റെ ആദ്യ നമ്പർ റോഡ്ഡോവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

2009: “സ്ലാവുകളുടെ ഭാഷയും പാരമ്പര്യവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും കപട പുറജാതീയതയിലും” എസ്‌എസ്‌ഒ എസ്‌ആർ‌വിയും കെ‌യാറ്റും സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഇറക്കി, ഇത് ഇംഗ്ലീഷ്‌ ചർച്ചിന്റെ നേതാവ് അലക്സാണ്ടർ ഖിനെവിച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളെ അശാസ്ത്രീയമെന്ന് അപലപിച്ചു.

2011: വാഡിം കസാക്കോവ് എസ്എസ്ഒ എസ്ആർവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചു. കസാക്കോവ് പിന്തുണച്ച മാക്‌സിം അയോനോവ് (ബെലോയാർ, 1971 -) സംഘടനയുടെ പുതിയ തലവനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ഫ OU ണ്ടർ / ഗ്രൂപ്പ് ചരിത്രം

റോഡ്‌നോവറി ഒരിക്കലും എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നില്ല, അതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട നിമിഷമോ അതിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനുള്ള സ്ഥലമോ പോലും കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലുടനീളം, പുറജാതീയതയെ ലോകവീക്ഷണം, തത്ത്വചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്ന അവ്യക്തമായ ആശയങ്ങൾ കല, സാഹിത്യം, തത്ത്വചിന്ത എന്നിവയിൽ കാണാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മതമെന്ന നിലയിൽ പുറജാതീയതയെ ആദ്യമായി പരസ്യമായി വാദിച്ചത് പുസ്തകമായിരുന്നു ദേശിയോനിസാറ്റ്സിയ 1979- ൽ അറബിസ്റ്റ് വലേരി എമെലിയാനോവ്. സിറിയയിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം, “സയണിസ്റ്റ് ലോക ഗൂ cy ാലോചന” യെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ മതമാണ് പുറജാതിമതമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു.  ദേശിയോനിസാറ്റ്സിയ പുറജാതീയതയുടെ ഉപദേശപരമോ അനുഷ്ഠാനപരമോ ആയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ അതിന്റെ പല ആശയങ്ങളും പിൽക്കാല ദേശീയവാദ, സെമിറ്റിക് വിരുദ്ധ റോഡ്‌നോവറി സാഹിത്യത്തിൽ കാണാം. 1980 ൽ, എമെലിയാനോവ് ഭാര്യയെ കൊന്നതിന് ഒരു മാനസിക ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരുന്നു, ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം മോചിതനായി. കുപ്രസിദ്ധമായ റഷ്യൻ ദേശീയ സംഘടനയിൽ അദ്ദേഹം ചേർന്നു, പമ്യാത്ത്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപരമായ വീക്ഷണങ്ങൾ കാരണം അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. എമെലിയാനോവ് സ്വന്തം പുറജാതി സ്ഥാപിച്ചു പമ്യാത്ത് ആദ്യത്തെ റോഡ്‌നോവറി ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നായ അലക്സാണ്ടർ ബെലോവ് (സെലിഡോർ), ദേശീയവാദ വിമതനായ അലക്‌സി ഡോബ്രോവോൾസ്കി (ഡോബ്രോസ്ലാവ്) എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. മോസ്കോവ്സ്കയ സ്ലാവിയൻസ്കയ യാസിച്ചെസ്കായ ഒബ്ഷ്ചിന 1980- കളുടെ അവസാനം.

ഏകദേശം ഒരേ സമയം ലെനിൻഗ്രാഡിൽ, പക്ഷേ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മോസ്കോയിലെ പുറജാതികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ, മറ്റൊരു രഹസ്യം, തീവ്ര ദേശീയവാദ, സെമിറ്റിക് വിരുദ്ധ പുറജാതി സമൂഹം, ഒബ്സെസ്റ്റ്വോ വോൾക്കോവ്, 1986 ൽ മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകനായ വിക്ടർ ബെസ്വെർഖി (ഡെഡ്, ഓസ്ട്രോമിസ്ൽ) രൂപീകരിച്ചതാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രധാനമായും ബെസ്വെർഖിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് കെജിബി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 1990-ൽ ബെസ്വെർഖിക്ക് ഒരു പുതിയ, ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സോയൂസ് വെനെഡോവ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നീട് മൂന്ന് ശാഖകളായും പിന്നീട് രണ്ട് സോയൂസ് വെനെഡോവുകളായി വിഭജിച്ചു. ബെലോറസ്സിയ, പോളണ്ട്, ഉക്രൈൻ, സെർബിയ, ബൾഗേറിയ, സ്ലോവേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ലാവിക് നേറ്റീവ് ഫൈറ്റിന്റെ അനുയായികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ വെച്ച് ഇൻ വെൻഡിംഗ് ഇൻ ദ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ സജീവമായിരുന്നു.

സോയൂസ് വെനെഡോവ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിലെ പുറജാതി രംഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് നിർണ്ണായകമായിരുന്നു. വേണ്ടി ഉദാഹരണമായി, ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകളിൽ ഒരു പതിപ്പിൽ 1990 ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു കിന്റർഗാർട്ടൻ അധ്യാപകൻ, വ്ളാഡിമിർ ഗോലിയാക്വ് (ബൊഗ്യുമിൽ രണ്ടാമൻ ഗോളക്, 1968), ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു ഷാഗ് വോൾക്ക അത് “സ്ലാവിക് മരുന്ന്”, കൂടാതെ റോഡ്‌നോവറി ഓർഗനൈസേഷനായ 1997 എന്നിവയിൽ നൽകി സ്കോറോൺ ഈഷ് സ്ലോവൻ (SES). [സമൂഹം വലതുവശത്ത്] ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഗരത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു, ഇവിടെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ആചാരങ്ങൾ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ആചരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നഗരം നഗരത്തെ നീക്കം ചെയ്തപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നു. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അറിവ് കൈമാറുകയും എല്ലാ സ്ലാവുകളുടെയും പരമോന്നത പുരോഹിതന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത വോൾഖ്‌വുകളുടെ (ജഡ്ജിമാർ അല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രികൻ) ഒരു കുടുംബപരമ്പര തുടരുമെന്ന് ഗോല്യാക്കോവ് അവകാശപ്പെടുന്നു (വെർകോവ്നി zhrets vsekh slavyan). ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളിൽ സ്കിൻ‌ഹെഡുകളും എക്സ്എൻ‌എം‌എക്‌സിൽ പ്രശസ്ത മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയുടെ ഓഫീസിനെ ആക്രമിച്ചതിന് ഗോല്യാക്കോവിന് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രൊബേഷണറി ശിക്ഷയും ലഭിച്ചു. സ്മാരകമായ. 2007 ൽ, സ്ലാവിക് വോൾഖ്‌വിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിലെ ദേശീയ റഷ്യൻ മാർച്ചിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗോല്യാക്കോവ് വളരെയധികം മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു, അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് തോന്നി, സംഘാടകരോട് യാതൊരു അടുപ്പവുമില്ലെങ്കിലും മാർച്ചിന്റെ.

1980- കളിൽ, ദേശീയവാദ സർക്കിളുകൾക്ക് പുറമേ, ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിലും പുറജാതീയതയുടെ ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി, നിഗൂ ism തയിലും ബദൽ ആത്മീയതയിലും പ്രത്യേകിച്ചും കിഴക്കൻ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഈ സർക്കിളുകളിലെ മുൻ‌നിര പുറജാതീയ വ്യക്തികളിലൊരാളാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ഥാപിച്ച മന o ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധൻ ഗ്രിഗോറി യാകുടോവ്സ്കി (വെസെസ്ലാവ് സ്വ്യാറ്റോസർ) കുപാല 1990. യാകുന്തോവ്സ്കിയുടെ അദ്ധ്യാപനങ്ങളിൽ ഷമാനിസത്തിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. ചില രാഡോണേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ പരികൽപനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോല്യാഡ പിന്നീട് കുപ്പാലയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വ്യതിചി. കുട സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പിന്നീട് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു ക്രുഗ് യെഷെസ്കോയ് ട്രാഡിറ്റിസി, റോഡ്നോവറിയുടെ ദേശീയ ദേശീയ അടിത്തറയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്ന (ഐടമൂർട്ടോ 2016: 6-52).

വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു ജേണലിലെ അലക്സാണ്ടർ അസോവ് എഴുതിയ സ്ലാവിക് മതപാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരെത്തി. ന au ക ഐ റിലിജിയ 1980- കളുടെ അവസാനം. 1992 ൽ, അനോവ് കൈയെഴുത്തുപ്രതിയുടെ ആദ്യപതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വെലെസോവ നിഗ (വെലസിന്റെ പുസ്തകം), ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ആണെങ്കിലും വെലെസോവ നിഗ ചരിത്രകാരൻമാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സാഹിത്യപ്രതിജ്ഞാപ്രയോഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അസോവയുടെ പല പുനർ-എഡിഷനുകൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ വിറ്റു. വെൽസ് ബുക്കിന്റെ ആധികാരികതയെ ഭൂരിഭാഗം റോഡ്‌നോവറുകളും എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് വരെ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിമർശനാത്മക നിലപാട് കൂടുതൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്. എസ് വെലെസോവ നിഗ റോഡ്നോവറി രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും, അസോവിയാകട്ടെ, പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ആധികാരിക പദവിയും നേടിയിട്ടില്ല. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, വാണിജ്യപരമായി ലക്ഷ്യമിടാത്തതും ദേശീയ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതും ആരോപണമുയർത്തിയവയാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. വെലെസോവ നിഗ.

വ്യത്യസ്തമായ സർക്കിളുകളിൽ, ഒരു "പുരാതന റഷ്യൻ" പോരാട്ടം, സ്ലാവ്യാനോ-ഗോരിറ്റ്‌സ്കായ ബോർബ, അലക്സാണ്ടർ ബെലോവിന്റെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വിപുലമായ ശ്രദ്ധ നേടി. 1990- കളിൽ, സംഘടനയ്ക്ക് നൂറുകണക്കിന് പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബെലോവിന്റെ തത്ത്വചിന്തയിൽ, പുറജാതീയത ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു, കൂടാതെ ക്ലബ്ബുകൾ സ്കിൻ ഹെഡ്സ് (മെറാൻ‌വിൽഡ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) ഉൾപ്പെടെ ദേശീയതലത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിരവധി ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു.

1999- ൽ, പുറജാതീയതയോടുള്ള ഒരു പുതിയ തരംഗം പുസ്തകം വഴി തീവ്ര ദേശീയവാദ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം നേടി ഉദാർ റസ്‌കിക്ക് ബൊഗോവ് (റഷ്യൻ ദൈവങ്ങളുടെ പണിമുടക്ക്) ഇസ്താർഖോവ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ എഴുതി. റഷ്യൻ ത്വക്ക് തലകൾക്കിടയിൽ പുറജാതീയത പ്രചാരത്തിലായി, അതിൽ പലപ്പോഴും ആചാരപരമായ മാനങ്ങളോ ഉപദേശപരമായ പ്രതിഫലനമോ ഉൾപ്പെടുന്നു. വംശീയതയ്ക്കോ സെമിറ്റിക് ആക്രമണങ്ങളെയോ വ്യക്തികളെയോ ഗ്രൂപ്പുകളെയോ തട്ടിച്ചുനോക്കിയാൽ, പാഗാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ്നൗറുകളായി സ്വയം തിരിച്ചറിയുക (ഷാനിറെൽമാൻ 2013). എന്നിരുന്നാലും, സാധാരണ മുഖ്യധാരാ റോഡ്‌നോവറി ഓർഗനൈസേഷനുകളുമായി അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

1990- കളുടെ തുടക്കത്തിലെ മത വിമോചനം മതം പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകി, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വവും ഈ സമയത്തിന്റെ സവിശേഷതയായിരുന്നു. തീവ്ര വലതുപക്ഷം മുതൽ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷം വരെയുള്ള പരിപാടികളോടെയായിരുന്നു പാഗൻ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ. രാഷ്ട്രീയ പരിപ്രേക്ഷ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു തീവ്ര ഇടതുപക്ഷം, എന്നാൽ ഒരു ദേശീയതയുടെ ആശയവിനിമയത്തിലേയ്ക്കുളളവർ. ഏറ്റവും വിചിത്രമായ, എന്നാൽ വിജയകരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആയിരുന്നു ക്രോസ്ടെപ്റ്റിയ ഒബ്ഷെക്സ്റ്റ്വെനോനി ബെസോപ്പസ്നോസ്റ്റി (കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, കെ‌ഒ‌ബി), അത് ലോകക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശാലമായ സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, പുരാതന ഫ്രീമാസണുകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു രഹസ്യ വരേണ്യവർഗത്തിന്റെ ആധിപത്യം. ഈ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. കെ‌ഒ‌ബിയും ഒരു പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചു, എഡിനേനി, പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 1.17 (മൊറോസ് 2003) ൽ 2005 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി. കെ‌ഒ‌ബി പുറജാതീയതയിലേക്ക് വരിക്കാരായി, പക്ഷേ മതം ഒരിക്കലും അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, അതിന്റെ അനുകൂലികളിൽ പലരും കെ‌ഒബിയെ ഒരു പുറജാതീയ സംഘടനയായി സങ്കൽപ്പിച്ചില്ലെന്നും തങ്ങളെ പുറജാതികളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെന്നും കരുതുന്നത് ന്യായമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ദേശീയതലത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചില സംഘടനകൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി. തുടർച്ചയായി, അവർ രാഷ്ട്രീയ ദേശീയതയ്ക്കുപകരം “പുറജാതീയ മത” രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഈ വികസനത്തിന്റെ മുൻ‌നിരയിൽ സോയൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ലാവിയാൻസ്കിബ് ഒബ്ഷ്ചിൻ സ്ലാവിയാൻസ്കോയി റോഡ്‌നോയ് വെരി (SSO SRV), ഉദാഹരണത്തിന്, പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായി പരമ്പരാഗത റഷ്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. XSSX ന്റെ അവസാനം, SSO SRV ന്റെ തലവൻ, എഞ്ചിനീയർ വാഡിം കാസക്കോവ്, റഷ്യൻ പേരുകൾക്കും സ്ലാവിക്ക് മതപാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ഇതിനകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രചനകൾ, "റൊഡോനറി" എന്ന പദമുപയോഗിച്ചു,റോഡ്‌നയ) വിശ്വാസവും (വാഴ). ഇന്നും സ്ലാവിക് പുറജാതീയതയുടെ അനേകം അനുയായികൾ അവരുടെ മതത്തെ “പുറജാതീയത” എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കാലങ്ങളായി, റോഡ്‌നോവറി എന്ന വാക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു പ്രധാന കാരണം നിസ്സംശയമായും അതിന് പുറജാതീയത എന്ന വാക്കിന് നെഗറ്റീവ് അർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതാണ് (yazychestvo) റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഉണ്ട്.

പുറജാതി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയതയുടെ ആധിപത്യവും പുറജാതീയതയുടെ പ്രതിച്ഛായയും ചില റോഡ്‌നോവറുകൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി. 2002- ൽ, ഒരു പുതിയ കുട സംഘടന ക്രുഗ് യാസിച്ചെസ്കോയ് ട്രാഡിറ്റ്സി (KYaT) മോസ്കോയിലാണ് സ്ഥാപിതമായത്. അതിന്റെ സ്ഥാപകനായ ബിറ്റ്സ അപ്പീൽ, ദേശീയ-സങ്കുചിതവാദത്തെ, പുറജാതീയതയുടെ ആത്മാവുമായി യോജിപ്പിലാക്കി:

പുറജാതീയത പോലെ സ്ലാഗുകളുടെ പുറജാതി പാരമ്പര്യം (റോഡ്‌നോവറി) - പൊതുവേ പുറജാതീയ പാരമ്പര്യം - യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രമെന്ന ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലോക കാഴ്ചപ്പാടും ആധികാരിക ജനകീയ വിശ്വാസവും എന്ന നിലയിൽ പുറജാതീയ പാരമ്പര്യം, സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ, കാലക്രമത്തിൽ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ നിമിഷത്തിന് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉയർന്നുവന്നു. എന്നാൽ പുറജാതീയത എല്ലായ്‌പ്പോഴും 'ആളുകൾ' എന്ന ആശയം അറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു [നരോഡ്], ഒരു ജൈവശാസ്ത്രപരമായ വശത്തല്ല, മറിച്ച് ഒരു സാംസ്കാരിക അർത്ഥത്തിലാണ്.

പുറജാതീയതയുടെ ചിഹ്നങ്ങളും പദങ്ങളും അനിയന്ത്രിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ദേശീയ-ച uv നിസ്റ്റുകളുടെ 'യഥാർത്ഥ ആര്യൻ' അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടനകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതുപോലുള്ളവ, എന്നാൽ നമ്മുടെ ദേവന്മാരുടെ ശോഭയുള്ള നാമത്തിൽ സ്വയം മൂടുന്നു - അത്തരം വസ്തുതകൾ നടക്കുകയും ഉചിതമായ വിലയിരുത്തൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അപ്പീലിൽ.

ജന്മനാടായ ഭൂമിയോടുള്ള സ്നേഹം, ലോകശക്തികളോടുള്ള ഒരു മനോഭാവം - ജീവനുള്ള സത്തകൾ, അതായത് ദൈവങ്ങൾ, ദേവന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനം - പൂർവ്വികരുടെയും ചരിത്രപരവും ആത്മീയവുമായ പൂർവ്വികരുടെ പൂർവ്വികർ ഒരേ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കണം.

പോലുള്ള നിരവധി റോഡ്‌നോവറി സംഘടനകളാണ് പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത് ക്രുഗ് ബെറ, കോല്യാഡ വ്യതിചെ, കുപാല, മോസ്കോവ്സ്കയ സ്ലാവിയൻസ്കായ ഒബ്ഷ്ചിന ഒപ്പം സ്ലാവിയ. കെ‌യാറ്റും എസ്‌എസ്‌ഒ എസ്‌ആർ‌വിയും തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യം ബിറ്റ്‌സ അപ്പീലിന്റെ പിന്തുണക്കാരായിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ റോഡ്‌നോവറി സംഘടനകളും ദേശീയതയെയും ബിറ്റ്‌സ അപ്പീലിനെയും സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ല. 2000- കളിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന റോഡ്‌നോവറി കുട ഓർഗനൈസേഷനുകളിലൊന്നാണ് വെലെസോവ് ക്രുഗ് (വി.കെ), കിഴക്കൻ ആത്മീയതയെയും നിഗൂ ism തയെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു യുവ കരിസ്മാറ്റിക് നേതാവും സമർത്ഥനായ എഴുത്തുകാരനുമായ ഇല്യ ചെർക്കസോവ് (വെലസ്ലാവ്) 1999 ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ്. വി.കെ.യിലും തീവ്ര ദേശീയവാദ അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാമെങ്കിലും, സംഘടന അരാഷ്ട്രീയവാദിയാണെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇവന്റുകൾ. പല റോഡ്‌നോവറി നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വെലസ്ലാവ് താൽപ്പര്യമുള്ളവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ഇരുണ്ട വശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ്‌നോവറിക്ക് പുറമേ, ഒരു ഇടത് പാതയുടെ പതിപ്പിലും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, നവി ഇടുക ' (നവയുടെ വഴി, ദുഷിച്ച പാത). [ചിത്രം വലതുവശത്ത്]

2000- കളിൽ, റോഡ്‌നോവറി പ്രസ്ഥാനം ഇന്റർനെറ്റ് കാരണം അതിവേഗം വളർന്നു. റഷ്യയിൽ, ഓൺലൈൻ ഇടത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ മതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റോഡ്‌നോവറി. ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ സൈറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരുടെ ഉത്സവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫൂട്ടേജുകളുടെ ലഭ്യത റോഡ്‌നോവറി ഉത്സവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന ആശയങ്ങളിൽ ചില ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ വ്യക്തികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാനമായ ആളുകളെ തേടാനും കഴിയും (ഗൈഡുകോവ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്). ഈ ചർച്ചകളിൽ, പലരും ക്രിസ്ത്യാനിക്കു മുമ്പുള്ള വിശ്വാസത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് തങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നതായും ഈ ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ആവേശം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും വെളിപ്പെടുത്തി.

റോഡ്‌നോവറി സർക്കിളുകളിലെ തീവ്ര ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആധിപത്യം കുറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് അവരുടെ തുറന്ന പ്രദർശനം, 2002 മുതൽ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ മൂലമാണ്. ഈ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നൂറുകണക്കിന് റോഡ്‌നോവറി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തീവ്രവാദികളും നിരവധി പേരും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ ഇല്ലാതാക്കി. ആദ്യത്തെ റോഡ്‌നോവറി എഴുത്തുകാരിൽ, നിരോധിത സാഹിത്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ ഡോബ്രോസ്ലാവ് ആയിരുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം, പ്രകൃതി ആരാധന, ആഹ്ലാദകരമായ യഹൂദവിരുദ്ധത, ദേശീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രശംസ എന്നിവയുടെ സമന്വയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്ത്വചിന്ത. ആദ്യത്തെ റോഡ്‌നോവറി ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം എക്സ്എൻഎംഎക്സിൽ ഒരു അൾട്രനാഷണലിസ്റ്റ് സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു, റസ്‌കോ ഓസ്വോബോഡിറ്റെൽനോ ഡിവിജെനി. എന്നിരുന്നാലും, 1990 കളിൽ, തന്റെ ബോധ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കിറോവ് ഒബ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി. [ചിത്രം വലതുവശത്ത്] ഡോബ്രോസ്ലാവിന്റെ വീട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറി, പ്രത്യേകിച്ചും തീവ്ര ദേശീയവാദ യുവാക്കൾക്ക് 2013 ൽ മരിക്കുന്നതുവരെ (ഷിഹെൻസ്‌കി 2013). റോഡ്‌നോവറി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സംഭവമായിരുന്നു ഡോബ്രോസ്ലാവിന്റെ ശവസംസ്കാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കത്തിക്കയറുന്നത്.

തീവ്രവാദികളായി നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ പുറജാതീയ സംഘടനകളിലൊന്നാണ് ഡ്രെവ്നെറുസ്കയ ഇംഗ്ലിസ്റ്റിസ്‌കായ ത്സെർകോവ് 'പ്രവോസ്ലാവ്നിക് സ്റ്റാരോറോവ്-ഇംഗ്ലിംഗോവ് (DITPSI, ഇനിമുതൽ ഇംഗ്ലിംഗ് ചർച്ച്) ഓംസ്കിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ റഷ്യയിലുടനീളം പ്രവർത്തനമുണ്ടായിരുന്നു. പൊട്ടാത്ത ആര്യൻ പാരമ്പര്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും രഹസ്യമായി പുരാതന കൈയെഴുത്തുപ്രതി കൈവശമുണ്ടെന്നും ഇംഗ്ലിംഗ് സഭ അവകാശപ്പെട്ടു സ്ലാവ്യാനോ-അരിസ്കി വേഡിപുരാതന സ്കാൻഡിനേവിയന്റെ പകർപ്പുകളായിരുന്നു അവ ങ്‌ലിംഗ സാഗ. [ചിത്രം വലതുവശത്ത്] ഈ സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ജീവശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും വായിക്കുന്നതിനുള്ള അസാധാരണമായ ചില അവകാശവാദങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മാനവികതയിൽ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച വ്യത്യസ്ത വംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും “ആര്യന്മാരുടെ” പൂർവ്വികർക്ക് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാമെന്നും വാദിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ്‌ ചർച്ചിനെ ഏറ്റവും വലിയ റോഡ്‌നോവറി സംഘടനകൾ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു, സഭ പുറജാതീയതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു, എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് പകർപ്പുകളിൽ വിറ്റു, നിരവധി ആളുകൾ റോഡ്‌നോവറി പ്രസ്ഥാനം ഇംഗ്ലിംഗ് ചർച്ചിലൂടെ കണ്ടെത്തി.

തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമമനുസരിച്ച്, അധികാരികൾ ഇൻറർനെറ്റിലും നിരവധി റോഡ്‌നോവറി സൈറ്റുകളിലും ഫോറങ്ങളിലും നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു, അവിടെ മോഡറേറ്റർമാർ തീവ്രവാദികളായി കണക്കാക്കാവുന്ന പ്രസ്താവനകളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓൺ‌ലൈൻ പങ്കാളികളെ നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, മുഖ്യധാരാ റോഡ്‌നോവറി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ സ്വയം സെൻസർഷിപ്പിനും വിവാദപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ അപകടപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും നിർബന്ധിതരായി. 2000- കളുടെ അവസാനത്തിൽ, മുൻ എതിരാളികളായ KYaT, SSO SRV എന്നിവരുടെ വീക്ഷണകോണുകൾ അടുത്തുവന്നിരുന്നു, സഹകരണം ആരംഭിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി, 2010- കളിലെ KYaT ന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുകയും നിരവധി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. 2009 ൽ, ജേണൽ റോഡ്ഡോവർ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇത് ഒരു സംയുക്ത സംരംഭമാണ് SSO SRV, KYaT, VK എന്നിവയും ഓരോ നമ്പറിലും ഈ ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകളിൽ‌ നിന്നുമുള്ള രചയിതാക്കളിൽ‌ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. [ചിത്രം വലതുവശത്ത്] മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷനുകളും പേരിൽ പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സോവറ്റ് ട്രെക്ക് (മൂന്ന് കൗൺസിൽ). ഈ പ്രസ്താവനകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളോ എഴുത്തുകാരോ മതനേതാക്കളോ ആണ്, കൗൺസിൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തെ വ്യാജമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുറജാതീയതയെ ഒരു മതമായി തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചു. അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിലും വ്യക്തികളിലും, ഉദാഹരണത്തിന്, അലക്സാണ്ടർ അസോവ്, വ്‌ളാഡിമിർ ഗോല്യാക്കോവ്, ഉക്രേനിയൻ നേതാവായ വ്‌ളാഡിമിർ കുറോവ്സി (1976 -) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. റോഡോവോ ഒഗ്നിഷെ അത് റഷ്യയിലും ജനപ്രീതി നേടിയിരുന്നു.

2014 ൽ, ക്രിമിയയെ പിടിച്ചടക്കിയതും, പ്രത്യേകിച്ച്, ഉക്രെയ്നിലെ യുദ്ധവും റഷ്യൻ ദേശീയവാദ എതിർപ്പിനെ പുടിന്റെ നടപടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരായും എതിർത്തവരായും വിഭജിച്ചു. റോഡ്‌നോവറുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് റോഡ്‌നോവറുകൾ ഉക്രെയ്നെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ നൂറുകണക്കിന് സന്നദ്ധ റോഡ്‌നോവറി പോരാളികൾ വിമതർക്കുവേണ്ടി പോരാടാനായി ഉക്രെയ്നിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. റോഡ്‌നോവേഴ്‌സ് അടങ്ങിയ ഒരു ബറ്റാലിയൻ, സ്വരോജിത്സി (സ്വരോഗ് ബറ്റാലിയൻ) അതിന്റെ നേതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് പുരുഷന്മാരായിരുന്നു (മോറിൻ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്). മറുവശത്ത്, ഉക്രേനിയൻ സേനയ്ക്കിടയിൽ, സ്ലാവിക് പുറജാതിക്കാർ ദേശീയവാദിയായ അസോവ് ബറ്റാലിയനിലെ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഈ വിഷയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ റോഡ്‌നോവറുകൾക്കിടയിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ ഉയർത്തുന്നു. ക്രിമിയയെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഉക്രെയ്നിനെതിരായ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചോ മുഖ്യധാരാ സംഘടനകൾ official ദ്യോഗിക നിലപാടുകളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും മോസ്കോ, സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ് തുടങ്ങിയ വലിയ നഗരങ്ങളിലെ പുറജാതിക്കാർക്കിടയിൽ, ആഭ്യന്തരവും വിദേശവുമായ പുടിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് വലിയ അതൃപ്തിയുണ്ട്. .

ഉപദേശങ്ങൾ / വിശ്വാസങ്ങൾ

റോഡ്‌നോവറിയിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏകകണ്ഠമായി യോജിപ്പില്ല, ഉദാഹരണത്തിന്, ചില ദേവന്മാരുടെയോ ആചാരങ്ങളുടെയോ സ്വഭാവമോ ചരിത്രപരമായ ആധികാരികതയോ സംബന്ധിച്ച് നിരന്തരമായ സംവാദങ്ങൾ നടന്നിട്ടും, പല റോഡ്‌നോവറുകളും മന cons സാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ബഹുസ്വരതയെയും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു. റോഡ്‌നോവറുകൾക്ക് പൊതുവായുള്ള കാര്യം, അവർ തങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിക്കു മുമ്പുള്ള സ്ലാവിക് മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നതും റഷ്യൻ നാടോടി പാരമ്പര്യവുമാണ്. “റോഡ്‌നോവറി” എന്ന വാക്കിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വിശ്വാസത്തെ (വെറ) സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ “മതം” എന്ന പദത്തിനുപകരം പല റോഡ്‌നോവറുകളും ഈ ആശയത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഈ നിലപാട് അനുസരിച്ച്, “മതം” എന്നത് പിടിവാശിയും സ്ഥാപനവത്കൃതവുമായ എന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം വിശ്വാസം കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളതും വ്യക്തിഗതവുമാണ് . ഒരു മതത്തേക്കാൾ പുറജാതീയത ഒരു ലോകവീക്ഷണമോ ജീവിത തത്ത്വചിന്തയോ ആണെന്ന് വാദിക്കുന്നതും സാധാരണമാണ്, കാരണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒന്നിനെയും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല.

റോഡ്‌നോവറി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും കമ്മ്യൂണിറ്റികളും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ വരിക്കാരാണ്, എന്നാൽ വിവിധ ദൈവങ്ങളെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വിവിധ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്ന റോഡ്‌നോവറുകളും നിരീശ്വരവാദിയായ റോഡ്‌നോവറുകളും ദൈവങ്ങളെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ശക്തികളുടെയും പ്രതീകങ്ങളായി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ചില സമുദായങ്ങൾ റോഡ്, സ്വരോഗ്, ട്രിഗ്ലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ്ബോഗ് തുടങ്ങിയ ദേവതകളെ പരമോന്നത ദേവന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വെലെസ്ലാവ് (2016: 26) എഴുതുന്നു:

സ്ലാവിക് റോഡ്‌നോവറി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ലോകത്തിലെ പരമമായ ദേവത (ട്രൈവർൾഡ്), നിശ്ചയദാർ පැවැත්මയെല്ലാം സ്വരോഗ് (cf. ബ്രഹ്മ), സ്രഷ്ടാവ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡെമിയുർജ്. ലോകത്തിലെ ദിവ്യ രക്ഷാധികാരികൾ (ട്രൈവർൾഡ്) സ്വരോഗിന് കീഴിലാണ് (ഒരു പൂർവ്വികനെപ്പോലെ), സ്വരോജിചിയുടെ പൊതുവായ പേര് പങ്കിടുന്ന ദൈവങ്ങൾ - ഡാഷ്‌ബോഗ്, പെറുൻ മുതലായവ.

സമുദായങ്ങളിൽ, ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ദേവതകൾ ഇടിമിന്നലിന്റെയും യോദ്ധാക്കളുടെയും ദേവന്മാരാണ്, പെറുൻ, കവിത, കല, കന്നുകാലികൾ, വെലെസ്. കമ്മ്യൂണിറ്റികളും വ്യക്തികളും അവരുടെ താൽപ്പര്യ മേഖലകളെ ആശ്രയിച്ച് ഈ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളുടെ “പാത പിന്തുടരാൻ” തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. തന്മൂലം, ദേശീയതലത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ പെറുൻ സാധാരണയായി കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ദൈവമാണ്. മരണത്തെയും ശീതകാലത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മാരാ ദേവിയെന്ന നിലയിൽ പല ദേവന്മാരും asons തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലഡ പ്രണയത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വിളകളുടെയും ദേവതയാണ്, വിധിയുടെയും അധോലോകത്തിന്റെയും ദേവത മകോഷ് ആണ്. ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദേവന്മാരുടെ പട്ടിക ഒരു തരത്തിലും സമഗ്രമല്ല, എന്നാൽ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ദേവതകളുടെയും അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും വിവരണം ഈ പാഠത്തിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറമാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ-പൂർവ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള അറിവ് കാരണം, സ്ലാവിക് പന്തീയോണിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി മത്സരപരമായ ധാരണകളുണ്ട്. ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പണ്ഡിതോചിതമായ പഠനത്തിനും ചരിത്രപരമായ കൃത്യതയ്‌ക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തിനും ഈ പ്രശ്നം തിളച്ചുമറിയുന്നു. റോഡ്, കുപാല, ചിസ്ലോബോഗ് തുടങ്ങിയ പല ദേവതകളെയും ചില റോഡ്‌നോവറുകൾ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായി അപലപിക്കുന്നു, എന്നാൽ മറ്റുചിലത് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അക്കാദമിക് പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളെ അപലപിക്കുകയും ആധികാരികത കുറഞ്ഞ ഉറവിടങ്ങളെ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുചിലർ ചരിത്രപരമായ കൃത്യതയെ ഈ ദേവന്മാരുടെ ആത്മീയാനുഭവത്തിന്റെ ദ്വിതീയമായി കണക്കാക്കുന്നു.

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, പക്ഷേ റോഡ്‌നോവർമാർ പുറജാതിയും (ഓർത്തഡോക്സ്) ക്രൈസ്തവ മനോഭാവവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഇതാണ്: “ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളല്ല, പുത്രന്മാരാണ്.” ഈ മുദ്രാവാക്യം വിശ്വാസികളെ “ദൈവത്തിന്റെ അടിമകൾ” എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് വാക്യത്തെ പരാമർശിക്കുകയും പുറജാതികളോട് അവരുടെ ദൈവങ്ങളോടുള്ള തുല്യ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ലാവുകൾ ഡാഷ്‌ബോഗിന്റെ കൊച്ചുമക്കളാണെന്ന് രൂപകമായിട്ടോ അല്ലാതെയോ അവകാശപ്പെടുന്നു. റോഡ്‌നോവറുകൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവരിൽ പലരും സ്വന്തം ബോധത്തിനനുസരിച്ച് സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനുമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അവകാശവും ആവശ്യകതയും മുറുകെ പിടിക്കുന്നു.

റോഡ്‌നോവറി പതിവായി ഒരു പ്രകൃതി മതം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു (പ്രേരോദയ വേ) പ്രകൃതിയുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും അതിന്റെ ആരാധനയും പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രകൃതിയെ ഒരു ദേശീയ ചട്ടക്കൂടിൽ നമ്മുടെ, സ്ലാവിക് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ സ്വഭാവം എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരണ വംശീയ വിഭജനത്തെ അവയുടെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കാത്തതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഗുണങ്ങളും പരിതസ്ഥിതികളും ഉപയോഗിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു (ഇവാഖിവ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്). അതേസമയം, ഒരു സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റോഡ്‌നോവറുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം അനുഭവപ്പെടാം. റോമൻ ഷിഷെൻസ്‌കി നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ റോഡ്‌നോവേഴ്‌സ് മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ ആശയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു (റോഡിന) റഷ്യൻ സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം “എനിക്ക് ഒരു ദിവസം നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രദേശം” പോലുള്ള ഒന്നിലധികം വഴികളിൽ (ഷിഷെൻ‌സ്കി, ഐതാമുർട്ടോ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്). എന്നിരുന്നാലും, സമകാലീന റോഡ്‌നോവറിയിൽ, ദേശീയത വാസ്തവത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ്. പ്രകൃതി ആത്മീയത എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളപ്പോഴെങ്കിലും റോഡ്‌നോവറിയെ പൂർവ്വികരുടെ വിശ്വാസമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. റോഡ്‌നോവറി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ പൂർവ്വികരുടെ ആരാധന ഏറെക്കുറെ സാധാരണമാണ്. പലരും, ഭൂരിപക്ഷം റോഡ്‌നോവറുകളല്ലെങ്കിലും, അംഗങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്ലാവിക് വംശജരായ ആളുകൾ മാത്രമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചില അപവാദങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിയമം വളച്ചൊടിച്ചതാകാം, അവരുടെ രൂപം ശരാശരി റഷ്യക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല, അതേസമയം യഹൂദപൈതൃകം പുറത്താക്കലിന് കാരണമാകും.

റോഡ്‌നോവറുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ അനശ്വരതയെയും ഇവിടെയും ഇപ്പോഴുമുള്ള ജീവിതത്തെയും emphas ന്നിപ്പറയുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. അതിരുകടന്നവയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതിനുപകരം ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെടണമെന്ന് പലരും അവകാശപ്പെടുന്നു. മരണാനന്തരജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക ദൗർലഭ്യമാണ് അമാനുഷികതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, റോഡ്‌നോവറിയുടെ ബാഹുല്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അനുയായികളും എഴുത്തുകാരും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മരണാനന്തരജീവിതം, സാധാരണയായി ഇരിയ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അതിൽ സൽകർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു ധാരണ അതിനെ മൂന്ന് തലങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു: പ്രവീ, നവ, ഒപ്പം യാവ്. ഇവ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഇവയെ അധോലോകമെന്ന് വിശദീകരിക്കാം (നാവ്), നമ്മുടെ ലോകം (യാവ്), ഒരു മുകളിലെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളുടെ ലോകം (പ്രവീ).

റിറ്റ്ഫോമുകൾ / പ്റക്റിയകൾ

റോഡ്‌നോവറി കലണ്ടർ സ്വാഭാവിക ചക്രങ്ങളെയും റഷ്യൻ കർഷക പാരമ്പര്യത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മൂന്ന് പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ സമ്മർ സോളിറ്റിസ് (കുപാല), വിന്റർ സോളിറ്റിസ് (കോല്യാഡ), ഒപ്പം മസ്‌ലെനിറ്റ്‌സ (ഷ്രോവെറ്റൈഡ്) മാർച്ചിൽ. മറ്റ് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ശരത്കാല അറുതിയും ഉൾപ്പെടുന്നു ഡെഡി ജൂലൈയിലെ പെറുൻ ദിനവും ഒടുവിൽ ഫെബ്രുവരിയിലെ വെലസിന്റെ ദിനവും. റോഡ്‌നോവറി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് മറ്റ് നിരവധി അവധിദിനങ്ങളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ പേരുകളും തീയതികളും കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 2018- ൽ, SSO SRV, VK എന്നിവ ഭൂമിയുടെ ബീജസങ്കലനത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നു യാരിലോ വെഷ്ചി മെയ് 23 ന്, പക്ഷേ മെയ് മാസത്തിലെ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വി‌കെക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളും ഉണ്ട് ക്രാസ്നയ ഗോർക ഒപ്പം  ലെൽനിക് മെയ് 22 ന്. ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ റഷ്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ മാസങ്ങളോളം സ്വന്തം റോഡ്‌നോവറി പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. റോഡ്‌നോവറി കമ്മ്യൂണിറ്റികളും വിവാഹങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പുറജാതി നാമം നൽകുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ (imyanerechenie). ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ സ്നാനം കഴുകുന്നതിനുള്ള ഒരു ആചാരമുണ്ട്, റാസ്കെഷ്ചെനി.

ആചാരങ്ങൾ കാടുകളിലോ പാർക്കുകളിലോ വെളിയിൽ നടക്കുന്നു. [ചിത്രം വലതുവശത്ത്] കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് സാധാരണയായി അവരുടേതായ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ അവർ വിഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളുടെ തടി പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ചർസ്. റോഡ്‌നോവറുകൾക്ക് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭൂമി സ്വന്തമായിരിക്കില്ല, വിഗ്രഹങ്ങൾ പതിവായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളും അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ആചാരങ്ങളും ഉണ്ട്. കുപാല ഉത്സവ വേളയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, കാലാവസ്ഥ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇവന്റിന്റെ സൈറ്റിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ ആളുകളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ആചാരങ്ങൾ സാധാരണയായി ഒരു തീയിലോ വിഗ്രഹത്തിലോ നടക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സർക്കിളിനുള്ളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ തലവൻ (അല്ലെങ്കിൽ തലവൻ) അവരെ നയിക്കുന്നു. ആചാരങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ഉത്സവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കുപാലയുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഇവന്റിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ വെള്ളത്തെയും തീയെയും കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം, എന്നാൽ ഇവ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് വർഷം തോറും മാറ്റം വരുത്താനും കഴിയും. ദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ, പുല്ല്, അല്ലെങ്കിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കുള്ള മറ്റ് താൽക്കാലിക വസ്തുക്കൾ എന്നിവകൊണ്ടും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മസ്ലെനിറ്റ്സയിൽ മറേനയുടെ ഒരു പ്രതിമ, ശീതകാല ദേവിയെ അവളുടെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി കത്തിക്കുന്നു. ആചാരത്തിൽ, ദേവന്മാരെ ഉളവാക്കുകയും ദേവന്മാർക്കും പൂർവ്വികർക്കും വേണ്ടി ടോസ്റ്റുകൾ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സർക്കിൾ നൃത്തമാണ് നിർണായക ഘടകങ്ങൾ (ഖോറോവോഡ്) തീയിൽ ചാടുക. [ചിത്രം വലതുവശത്ത്] പങ്കെടുക്കുന്നവർ റഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാവിക് നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ ഉത്സവങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പതിവാണ്, പുരുഷന്മാർക്ക് ചുവന്ന അലങ്കാരങ്ങളുള്ള വെളുത്ത ലിനൻ ഷർട്ടുകൾ. നേരത്തെ പല റോഡ്‌നോവറി കമ്മ്യൂണിറ്റികളും സ്വസ്തികയെ അവരുടെ പ്രതീകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, സ്വസ്തികയുടെ പൊതു ഉപയോഗം നിരോധിച്ചതിനുശേഷം, റോഡ്‌നോവറിയുടെ ഏറ്റവും സ്ഥാപിതമായ ചിഹ്നം കൊളോവറോട്ട് സൂര്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. [ചിത്രം വലതുവശത്ത്]

ഓർഗനൈസേഷൻ / ലീഡ്ഷൈപ്പ്

ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ച റോഡ്‌നോവറി നേതാവോ സംഘടനയോ ഇല്ല. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ‌, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ‌ മുഖ്യധാരാ ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌, ചെറിയവ ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ‌ കൂടുതൽ‌ ശ്രദ്ധാപൂർ‌വ്വമായ ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ളവ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ചചെയ്യാൻ‌ കഴിഞ്ഞു. ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ക്ക് പുറമേ, ഏതെങ്കിലും റോഡ്‌നോവറി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ‌ പങ്കെടുക്കാത്ത ഏകാന്ത പരിശീലകരും എഴുത്തുകാരും അല്ലെങ്കിൽ കരിസ്മാറ്റിക് വ്യക്തികളും ഉണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും നിരന്തരമായ സമത്വവാദത്തെക്കുറിച്ചും നിരന്തരമായ ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, റോഡ്‌നോവറി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് സാധാരണയായി ഒരു നേതാവും ചില പ്രമുഖ ഗ്രൂപ്പുമുണ്ട്. മുൻ‌നിര ഗ്രൂപ്പിൽ‌, അംഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ഓണററി സ്ഥാനപ്പേരുകളോ ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലകളോ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പല കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുട സംഘടനകൾക്കും ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ട് veche പുരാതന റഷ്യൻ ജനപ്രിയ സമ്മേളനത്തിനുശേഷം. റോഡ്‌നോവറുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചോ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ചോ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും, സ്ത്രീകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്ന് വിഷയത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച്, എല്ലാ പ്രമുഖ നേതാക്കളും പുരുഷന്മാരാണ് (ഐറ്റാമുർട്ടോ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സും കാണുക).

സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ചില സ്ലാവിക് പുറജാതി സമുദായങ്ങളെ മതസംഘടനകളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാൽ അധികാരികളുടെ കർശനമായ സമീപനത്തിന് അനുസൃതമായി, 2010 ഓടെ ഏവർക്കും ഈ പദവി നഷ്ടമായി. റോഡ്‌നോവറുകളിൽ, official ദ്യോഗിക രജിസ്‌ട്രേഷനോട് സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളുണ്ട്. പുറജാതിക്കാരുടെ നില ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി official ദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മതസംഘടനയുടെ പദവിയിലേക്കാണ് ചിലർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള അപേക്ഷകൾ അധികൃതർ നിരസിച്ചു, ഉദാഹരണത്തിന്, റോഡ്‌നോവറി ഒരു മതമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. മതസംഘടനയുടെ പദവി വളരെയധികം പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം കരുതുന്നു. Reg ദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു മതസംഘടനയെ തീവ്രവാദികളായി നിരോധിക്കാം, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുഴുവൻ വിഭാഗത്തെയും നിരോധിച്ചതായി സങ്കൽപ്പിക്കാം. റഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാവിക് “പാരമ്പര്യ” ത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെടുന്ന “സാംസ്കാരിക” അല്ലെങ്കിൽ “സാമൂഹിക” കമ്മ്യൂണിറ്റികളേക്കാൾ കൂടുതൽ മതസംഘടനയുടെ നില അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ പ്രധാന റോഡ്‌നോവറി സംഘടനകൾ മതസംഘടനകളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, SSO SRV- ന് ഒരു “സാമൂഹിക ഓർഗനൈസേഷന്റെ” രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്.

പ്രശ്നങ്ങൾ / വെല്ലുവിളികൾ

അടുത്ത ദശകങ്ങളിൽ റഷ്യയിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ വഷളായി. ന്യൂനപക്ഷ മതങ്ങളെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയും തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന വ്യാജേന അവരെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് വരെ, മറ്റ് പല ന്യൂനപക്ഷ മതങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താരതമ്യേന സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ റോഡ്‌നോവറിക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. റോഡ്‌നോവറി താരതമ്യേന ചെറിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ; അത് കൂടുതൽ അദൃശ്യമായി തുടർന്നു, കാരണം അതിന് കേന്ദ്രീകൃത സംഘടനകളില്ല, പ്രത്യേക കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പകരം ആചാരങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നടത്തുന്നു; അടിച്ചമർത്തലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളായതിനാൽ ഇത് ഒരു “വിദേശ മതം” അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് വിശാലമായ ബന്ധമുള്ള ഒരു മതം അല്ല; സൈന്യവും നിയമപാലകരും പോലുള്ള സംസ്ഥാന ഘടനകൾക്കിടയിൽ റോഡ്‌നോവറിക്ക് ചില പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു. 2010- കളിൽ, റഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെ (ആർ‌ഒസി) പങ്ക് വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് റോഡ്‌നോവറിയെ കൂടുതലായി ടാർഗെറ്റുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ, ആർ‌ഒ‌സിയുടെ പ്രതിനിധികൾ റോഡ്‌നോവറിയിൽ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ആർ‌ഒ‌സിയിലെ നിരവധി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആളുകൾ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് റോഡ്‌നോവറി അല്ലെങ്കിൽ നവ-പുറജാതീയത ഒരു പ്രധാന സാമൂഹിക പ്രശ്‌നമാണ്, കൂടാതെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഇവന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു (Skrylnikov 2010). ഭാവിയിൽ റഷ്യൻ അധികൃതർ റോഡ്‌നോവറിയോട് കൂടുതൽ അടിച്ചമർത്തൽ മനോഭാവം കൈക്കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

റോഡ്‌നോവറിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയും അതിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും പൊതുവായി അതിന്റെ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കാത്തതും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നു. വംശീയവും യഹൂദവിരുദ്ധവും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുകയും റോഡ്‌നോവറായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും കേസുകൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഒരുപോലെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നമല്ലെങ്കിലും, വിവിധ ഗൂ cy ാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ചരിത്രപരവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായ അവകാശവാദങ്ങളും റോഡ്‌നോവറി പൊതുവായി സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. അടുത്ത ദശകങ്ങളിൽ, മുഖ്യധാരാ സംഘടനകൾ ഇവയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു, പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവിശ്യകളിൽ, ചില റോഡ്‌നോവറി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഇപ്പോഴും ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോകളുടെ റഷ്യൻ ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന സ്ലാവുകൾക്ക് വിവിധ അമാനുഷിക ശക്തികൾ പോലുള്ള ചരിത്രപരമായ അവകാശവാദങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. റോഡ്‌നോവറിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സൈറ്റുകളിൽ ഇത്തരം ക്ലെയിമുകൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ദേശീയത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, വംശീയതയെയും അവരുടെ വംശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയും എതിർക്കുന്ന മതം നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷകമല്ല. പുറജാതീയതയുടെ സ്വഭാവകേന്ദ്രീകൃതവും പിടിവാശിയുടേതുമായ സ്വഭാവം ആകർഷകമെന്ന് തോന്നുന്ന അത്തരം ആളുകൾക്ക് പകരം സമാന സവിശേഷതകളുള്ള മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാം.

ചിത്രങ്ങൾ
ചിത്രം #1: റഷ്യയിലെ നിരവധി മേഖലകളിലും ബെലോറുസിയ, ഉക്രെയ്ൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും SES ന് അംഗ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട്.
ചിത്രം # 2: പ്രസിദ്ധീകരണം നവി ഇടുക ' (നവയുടെ വഴി, ദുഷിച്ച പാത) ഇല്യ ചെർക്കസോവ് (വെലസ്ലാവ്).
ചിത്രം #3: കിറോവ് ഒബ്ലാസ്റ്റിലെ തന്റെ ഗ്രാമീണ വസതിയിൽ അലക്‌സി ഡോബ്രോസ്ലാവ്.
ചിത്രം #4: ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന രഹസ്യ പുരാതന കൈയെഴുത്തുപ്രതി സ്ലാവ്യാനോ-അരിസ്കി വേഡി ഇംഗ്ലിംഗ് ചർച്ച് കൈവശമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.
ചിത്രം #5: ജേണലിന്റെ കവർ റോഡ്‌നോവറി.
ചിത്രം #5: വനപ്രദേശത്ത് ഒരു ആചാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന റോഡ്‌നോവറുകൾ.
ചിത്രം #6: ഒരു മസ്‌ലെനിറ്റ്സ ആചാരത്തിൽ റോഡ്‌നോവറുകൾ തീയിൽ ചാടുന്നു.

അവലംബം

ഐതാമുർട്ടോ, കരീന. 2016. പുറജാതീയത, പാരമ്പര്യവാദം, ദേശീയത: റഷ്യൻ റോഡ്‌നോവറിയുടെ വിവരണങ്ങൾ. മിൽട്ടൺ പാർക്കും ന്യൂയോർക്കും: റൂട്ട്‌ലെഡ്ജ്.

ഐതാമുർട്ടോ, കരീന. 2013. “റഷ്യൻ റോഡ്‌നോവറിയിലെ ലിംഗഭേദം.” മാതളനാരകം. ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് പേഗൻ സ്റ്റഡീസ് 1-2: 12-30.

ബെലോവ്, അലക്സാണ്ടർ. 1993. സ്ലാവ്യാനോ-ഗോരിറ്റ്‌സ്കായ ബോർബ: ഇസ്നാചൽ. മോസ്കോ: എൻ‌കെ‌ഡി‌ആർ.

ഡ്രെവ്നെറുസ്കയ ഇംഗ്ലിസ്റ്റിചെസ്കയ ത്സെർകോവ് 'പ്രവോസ്ലാവ്നിക് സ്റ്റാരോറോവ്-ഇംഗ്ലിംഗോവ്. 2007. സ്ലാവ്യാനോ-അരിസ്കി വെഡി I.. ഓംസ്ക്: അസ്ഗാർഡ് '.

ബിറ്റ്‌സ അപ്പീൽ. 2002. ആക്സസ് ചെയ്തത് http://slavya.ru/docs/bitc_obr.htm ഓഗസ്റ്റ് 29 ആഗസ്റ്റ് 29.

എമെലിയാനോവ്, വലേരി എൻ. എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്. ദേശിയോനിസാറ്റ്സിയ. മോസ്കോ: റസ്കയ പ്രവ്ദ.

ഗൈഡുകോവ്, അലക്സി. 2013. "റഷ്യൻ ഭാഷ ഇന്റർനെറ്റ്, റോഡ്നോവർ." പേജ്. XXX- ൽ മധ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ആധുനിക പുറജാതീയ, പ്രാദേശിക വിശ്വാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, കരീന ഐതാമൂർട്ടോയും സ്കോട്ട് സിംപ്സണും എഡിറ്റ് ചെയ്തത്. ഡർഹാം: അക്യുമെൻ.

ഇസ്തകർഹോവ്, വ്ലാഡിമിർ. 2001. ഉദാർ റസ്‌കിഖ് ബൊഗോവ്. സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ്: LIO റെഡക്റ്റർ.

ഇവാഖിവ്, അഡ്രിയാൻ. 2002. "കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ പുറജാതീയതയിലെ പ്രകൃതിയും വംശീയതയും: മതപരമായ അവകാശത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക നൈതികത?" മതം XXX: 32- നം.

ക്രെസൻ, ബസ് (പുന oration സ്ഥാപനം, വിവർത്തനം, വ്യാഖ്യാനം) (അസോവ്, അലക്സാണ്ടർ) 1992. റസ്ക്കി വീഡി പെസ്നി പീട്ടിസി ഗാമയൺ വെലോസോവ നൈഗ. മോസ്കോ: ന au ക്ക ഐ റിലിജിയ.

ഇസ്തകർഹോവ്, വ്ലാഡിമിർ. 2001. ഉദാർ റസ്‌കിഖ് ബൊഗോവ്. സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ്: LIO റെഡക്റ്റർ.

മെറാൻ‌വിൽഡ്, വ്‌ളാഡിമിർ ബോറിസോവിച്ച് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്. സ്ലാവിയാനോ-ഗോർട്ടെസ്ക് കശ്മീർ കശ്മീരി റുഷ്കോ. അയോഷ്കർ-ഓല: മാരിസ്കി ഗോസുദാർസ്‌റ്റ്വാനി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി.

മോറിൻ, ബ്ലോക്ക്. 2015. “കിഴക്കൻ ഉക്രെയ്നിലെ ഓൾ-പുറജാൻ ബറ്റാലിയന്റെ ഉദയവും തകർച്ചയും.” ആക്സസ് ചെയ്തത് https://www.vice.com/en_us/article/qbxpnq/the-rise-and-fall-of-eastern-ukraines-all-pagan-battalion-513  ഓഗസ്റ്റ് 29 ആഗസ്റ്റ് 29.

മൊറോസ്, എവ്ജെനി. 2005. Istoriya "Mertvoi vody" - ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ. പൊളിറ്റിഷെസ്കോ നിയോയാചെസ്റ്റ്വോ വി പോസ്റ്റ്സോവെറ്റ്സ്കോയി റോസി. സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ട്: സ്നേഹമാകുന്നു-വെർലാഗ്.

ഷിഷെൻ‌സ്കി, റോമൻ വി. എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്. ഫിലോസിഫോ ആനി ഡ്രോറോയ് സൊല്ലി: ഷ്വിൻ ് ഷ്നോചെസ്റ്റ് ഡോബോസ്ലാവ. മോസ്കോ: ഓർബിറ്റ.

ഷിഷെൻസ്‌കി, റോമൻ, കരീന ഐതാമൂർട്ടോ. 2017. "റഷ്യൻ റോഡ്‌നോവറുകൾക്കിടയിൽ ഒന്നിലധികം ദേശീയതകളും ദേശസ്‌നേഹങ്ങളും. ”പേജ്. XXX- ൽ കോസ്മോപൊളിറ്റനിസം, ദേശീയത, ആധുനിക പുറജാതീയത, എഡിറ്റ് ചെയ്തത് കാത്‌റിൻ റ ount ണ്ട്രി. ന്യൂയോർക്ക്: പാൽഗ്രേവ് മാക്മില്ലൻ.

ഷാനിരേൽമാൻ, വിക്ടർ. 2012. റസ്‌കോ റോഡ്‌നോവറി. മോസ്കോ: ബിബിഐ.

സ്കിൽലിനിക്കോവ്, പാവൽ. 2016. “നവ വിജാതീയതയ്‌ക്കെതിരായ സഭ.” ആക്സസ് ചെയ്തത്  http://intersectionproject.eu/article/society/church-against-neo-paganism  ഓഗസ്റ്റ് 29 ആഗസ്റ്റ് 29.

വെൽസ്ലാവ്, വോൾഖ്വ്. 2016. മഹത്തായ സമ്പൂർണ്ണ സിദ്ധാന്തം. ഫലോഫ്മാൻ.

പോസ്റ്റ് തീയതി:
2 സെപ്റ്റംബർ 2018

 

 

 

 

 

പങ്കിടുക