മാൽ‌ഗോർ‌സാറ്റ അലിജ ദുൽ‌സ്ക

മ ł ഗൊർസാറ്റ അലിജ ദുൽസ്ക പിഎച്ച്ഡി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലീജിയൻസ്, ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫിലോസഫി, ജാഗിയല്ലോണിയൻ സർവകലാശാലയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി. പോണ്ടിഫിക്കൽ അക്കാദമി ഓഫ് തിയോളജിയിൽ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ നിന്ന് ആർട്ട്, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ: സ്മാരക പെയിന്റിംഗ് (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) എംഎ നേടി. പോളിഷ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ എസോടെറിസിസത്തിന്റെ സഹസ്ഥാപകയും മതപഠനത്തിനും വെസ്റ്റേൺ എസോടെറിസിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അക്കാദമിക് ഗവേഷണത്തിനുമായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള ദേശീയ അന്തർദേശീയ സംഘടനകളിലെ അംഗവുമാണ്.

പങ്കിടുക