Christine M. Robinson

Christine M. Robinson, Ph.D., yog ib tug xibfwb nyob rau hauv Department of Justice Kev Kawm Txuj Ci ntawm James Madison University hauv Virginia. Nws lub chaw kawm yog kev ncaj ncees; kev ua plees ua yi, tub los ntxhais yog leejtwg, thiab txoj cai; thiab kev ncaj ncees ib puag ncig.

Qhia