Sue E. Spivey, Ph.D., yog tus xibfwb hauv Department of Justice Studies ntawm James Madison University hauv Virginia. Nws thaj chaw kawm ntawv yog poj niam txiv neej, haiv neeg, chav kawm, tsis sib xws, thiab kev ncaj ncees.