Vivianne Crowley

Vivianne Crowley yog ib tus kws paub txog kev puas siab ntsws thiab yog xibfwb hauv University of London, qhia kev xav txog kev ntseeg ntawm tus xibfwb qib siab thiab kev saib xyuas cov tub ntxhais kawm PhD. Nws yog Wiccan High Priestess thiab tau qhia Wicca thiab Western Magickal Tradition chaw rau peb caug xyoo. Nws yog nyob rau hauv lub Council ntawm lub Pagan Federation qhov chaw uas nws tsom rua kev sib tham sib teeb meem. Nws yog tus sau ntau phau ntawv ntawm Wicca Paganism thiab sab ntsuj plig psychology, nrog rau Wicca: Ib Phau Ntawv Qhia Txog Cov Kev Ntseeg Qub Hauv Lub Ntiaj Teb Modern. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm nws txoj hauj lwm ntawm sab ntsuj plig yog txhawb nqa thiab txhawb txoj kev loj hlob ntawm cov neeg ua thawj coj thiab qhia lwm tus.

Qhia