Yausua Schwieso

Qhia

Dr. Josh Schwieso retired hauv 2011 ua thawj coj ntawm lub Department of Psychology nyob hauv University of West of England, Bristol, hauv tebchaws United Kingdom, tab sis tseem ua haujlwm li Associate Lecturer hauv Social Psychology rau Open University. Nws qhov kev tshawbfawb tseemceeb rau kev xav txog kev Psychology thiab Kev Kawm Ntawv, Social Psychology, thiab Kev Ntseeg ntawm Kev Ntseeg. Los ntawm ntshiab txoj hmoo, nws nyob rau hauv ib lub tsev ua rau thiab los ntawm ib tug tswv cuab hauv Agapemone, uas yog qhov nws nyiam kev kawm hauv pab pawg.

Qhia
Hloov tshiab: - 10:29 teev tsaus ntuj

Copyright © 2016 World Religions thiab Spirituality Project

Tag nrho cov cai qhaib

Web Design by Luke Alexander