Elizabeth Miller

Qhia

Elizabeth Miller yog nyob rau xyoo kawg ntawm nws daim ntawv kawm tiav ntawm University of Sydney. Nws theses daim duab thiav kev loj hlob ntawm Pentecostal thiab Charismatic pawg ntseeg hauv teb chaws Australia dhau xyoo plaub caug xyoo, qhia cov keeb kwm uas tau tshwm sim los ntawm lub cev me me ntawm cov ntaub ntawv sau tseg rau hauv nqe lus, nrog rau kev xeem ntawm daim ntawv tam sim no ntawm kev txav mus. Elizabeth cov thesxim ua rau kev tshawb nrhiav txog tsib lub koom txoos tseem ceeb: Hillsong, C3, Planetshakers, Influencers, thiab Newfrontiers, tag nrho cov neeg muaj pawg ntseeg nyob hauv Australia thiab txawv teb chaws. Nws kev tshawb fawb muaj xws li kev sib tshuam ntawm kev ntseeg thiab kev coj noj coj ua, kev ua dejnum ntawm tus kheej thiab pab pawg neeg, kev loj hlob ntawm kev ntseeg, thiab kev hloov kev ntseeg hauv Australia qhia ntau dua kev hloov ntawm kev nom tswv, kev lag luam, thiab kab lis kev cai.

Qhia
Hloov tshiab: - 1:27 teev tsaus ntuj

Copyright © 2016 World Religions thiab Spirituality Project

Tag nrho cov cai qhaib

Web Design by Luke Alexander